Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

ЦИТУВАННЯ ЯК ХУДОЖНІЙ ПРИЙОМ «ПОДВІЙНОГО КОДУВАННЯ» У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Show simple item record

dc.contributor.author Афоніна, Олена Сталівна
dc.date.accessioned 2020-06-09T14:30:46Z
dc.date.available 2020-06-09T14:30:46Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Афоніна О. С. Цитування як художній прийом «подвійного кодування» у музичному мистецтві постмодернізму / Олена Сталівна Афоніна // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. - Київ : Міленіум, 2016. - Вип. ХХХVI. - C. 161-172 uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1237
dc.description Purpose of Article. The goal of the article is to study the certain features of citation. Citation is one of the artistic techniques of «double coding» in the art of Postmodernism. Methodology. The methodology of the article is based on a systemic approach that reveals the features of citation as one of the artistic techniques of «double coding» in the postmodern musical works. Scientific Novelty. Based on the analysis of examples of musical creativity attempts to show that the quote and its variety of artistic techniques are an allusion to the «double coding». It is proved that the citation influences the process of «double coding» in music. The citation is included in the musical creativity. The main manifestations of it are composer’s writing of artwork with direct and indirect quotation; executor’s coding-decoding of a new product with known and unknown Quote; a listener’s decoding of the composing and performing interpretation of artistic works involving intra and extra-musical strategies. Conclusions. The logic of the process of «double coding» in music by its nature is complex, intonation and substantial. It is associated with sequential processing of musical experience by incorporating memory, establishing links among music, a broad historical, cultural context and individual psychological experience. Citation and, its kind, allusion as artistic techniques perform a combination of musical codes of the Past with the Present. The complex process of perception, decoding and processing of the new musical material with the playback code or codes, quotations, allusions in the new text features reveal a «double coding» of postmodernism in music. All musical styles and compositional creativity are products of mental activity, so in decoding the content of works is involved the whole spectrum of knowledge from simple tasks to complex sensations of musical intelligence, including memory, attention, emotions, perception, and interdisciplinary communication. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи. Дослідження пов’язано з визначенням особливостей цитування, яке є одним із художніх прийомів «подвійного кодування» в мистецтві постмодернізму. Методологія дослідження базується на застосуванні системного підходу, який розкриває особливості цитування як одного із художніх прийомів «подвійного кодування» у музичних постмодерністичних творах. Наукова новизна. На основі аналізу прикладів з музичної творчості зроблена спроба показати, що цитата та її різновид алюзія є художніми прийомами «подвійного кодування». Доведено, що цитування впливає на процес «подвійного кодування» в музичному мистецтві. Цитування включається в музичну творчість: написання композитором художнього твору з прямим і непрямим цитуванням; кодування-декодування виконавцем нового твору з відомим і невідомим цитуванням; розкодування слухачем композиторської та виконавської інтерпретації художнього твору з залученням інтрамузичної та екстрамузичної стратегій. Висновки. Логіка процесу «подвійного кодування» у музичному мистецтві за своєю природою комплексна, інтонаційно-змістовна та пов’язана з послідовною переробкою музичних вражень за допомогою включення пам’яті, встановлення зв’язків між музикою, широким культурно-історичним контекстом та індивідуально-психологічним досвідом. Цитата та її різновид алюзія, як художні прийоми, здійснюють поєднання музичних кодів минулого з сучасністю. Складний процес сприйняття, розшифровки, переробки нового музичного матеріалу із відтворенням кодів-цитат або кодів-алюзій у новому тексті розкриває особливості «подвійного кодування» в музичному мистецтві постмодернізму. Усі музичні стилі та композиторська творчість є продуктами психологічної діяльності, тому у розкодуванні змісту творів приймає участь увесь спектр пізнання від простих відчуттів до складних завдань музичного інтелекту, включаючи пам'ять, увагу, емоції, сприйняття, міжпредметні зв’язки. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject цитування uk_UA
dc.subject подвійне кодування uk_UA
dc.subject музичне мистецтво uk_UA
dc.subject постмодернізм uk_UA
dc.title ЦИТУВАННЯ ЯК ХУДОЖНІЙ ПРИЙОМ «ПОДВІЙНОГО КОДУВАННЯ» У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ uk_UA
dc.title.alternative Citing as an artistic method of «double coding» in the musical art of рostmodernism uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account