Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ В СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВ

Show simple item record

dc.contributor.author Волошин, Юрій Олексійович
dc.contributor.author Єпіфанов, Олександр Володимирович
dc.contributor.author Марцеляк, Олег Володимирович
dc.contributor.author Карпачова, Ніна Іванівна
dc.date.accessioned 2020-06-16T08:40:27Z
dc.date.available 2020-06-16T08:40:27Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ В СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВ // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 2. С. 35-41. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1389
dc.description The aim of the study is to define international legal standards in the field of protection of cultural heritage and legal acts aimed at the implementation of relevant standards in the national legislation of the state. The methodological base of the research combines general scientific and special scientific concepts, theories and methods. Such methods of cognition as historical, comparative analysis, empirical generalization, modeling and abstraction, dialectical, systemic, complex, and others are used as the methodological base of the research. So, for the knowledge of the legal content of the concept “protection of cultural heritage” the dialectic method is used. The methods of modeling and abstraction are used in the process of studying the implementation of international legal standards for the protection of cultural heritage. Gnoseological methods of cognition are also widely used - induction, deduction, analysis and synthesis, which made it possible to solve the problem of studying the ontological and practically praxeological paradigm of cultural heritage in the modern context of constitutional and legal development. The scientific novelty of the research lies in the fact that the issue of the implementation of international legal acts in the field of protection and preservation of cultural heritage from the perspective of contemporary global challenges has been actualized for the first time. Сonclusions. As a result of the study, the following most important characteristics of international legal standards for the protection of cultural heritage and their implementation in the national legal system should be noted: providing citizens of the state with legal means of using the norms of international treaties on the protection of cultural heritage; mediation of the national implementation of international treaties by all types of legal activities of the state; the need for official publication implemented an international treaty on the protection of cultural heritage; the saturation of international treaties on the protection of cultural heritage with evaluative concepts, the high level of abstractness of their requirements; influence on the practice of implementing the norms of the studied international treaties of acts of international law enforcement agencies; the presence of international mechanisms that monitor the implementation of international obligations undertaken by states under treaties for the protection of cultural heritage. uk_UA
dc.description.abstract Метою дослідження є визначення міжнародно-правових стандартів у сфері захисту культурної спадщини та правових актів, спрямованих на імплементацію відповідних норм у національне законодавство держави. Методологічна база дослідження поєднує в собі загальнонаукові та спеціальні наукові концепції, теорії і методи. В якості методологічної бази дослідження використовуються такі методи пізнання, як історичний, методи компаративного аналізу, емпіричного узагальнення, моделювання та абстрагування, діалектичний, системний, комплексний та інші. Так, для пізнання юридичного змісту поняття «охорона культурної спадщини» використовується діалектичний метод. Методи моделювання та абстрагування використані в процесі дослідження процесів імплементації міжнародно-правових стандартів охорони культурної спадщини. Широко також використовуються загально-гносеологічні прийоми пізнання – індукції, дедукції, аналізу та синтезу, що дозволило вирішити завдання дослідження онтологічної та практично-праксіологічної парадигми охорони культурної спадщини у сучасних умовах конституційно-правового розвитку. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше актуалізовано питання імплементації міжнародно-правових актів у сфері захисту та охорони культурної спадщини в ракурсі сучасних загальносвітових викликів. Висновки. В результаті проведеного дослідження слід відзначити наступні найважливіші характерні ознаки міжнародно-правових стандартів охорони культурної спадщини та їх імплементації до національної правової системи: забезпечення громадян держави юридичними засобами використання норм міжнародних договорів про охорону культурної спадщини; опосередковування національної імплементації міжнародних договорів усіма видами юридичної діяльності держави; необхідність офіційного опублікування імплементованого міжнародного договору про охорону культурної спадщини; насиченість міжнародних договорів про охорону культурної спадщини оціночними поняттями, високий рівень абстрактності їх приписів; вплив на практику реалізації норм досліджуваних міжнародних договорів актів міжнародних правозастосувальних органів; наявність міжнародних механізмів, що здійснюють контроль за впровадженням у життя міжнародних зобов’язань, узятих на себе державами згідно договорів про захист культурної спадщини. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject культурна спадщина uk_UA
dc.subject міжнародно-правові стандарти uk_UA
dc.subject імплементація uk_UA
dc.subject захист культурної спадщини uk_UA
dc.subject міжнародні акти uk_UA
dc.title МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ В СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВ uk_UA
dc.title.alternative International legal standards in the field of protection of cultural heritage and their implementation in the national legislation of the states uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account