Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ МІСЬКОГО АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ ДИЗАЙНУ

Show simple item record

dc.contributor.author Демессіе, Мекуріа Келкай
dc.date.accessioned 2020-06-17T12:59:23Z
dc.date.available 2020-06-17T12:59:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Демессіе М. К. Інноваційні підходи у формуванні міського архітектурного середовища засобами дизайну / Мекуріа Келкай Демессіе // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. - Київ : ІДЕЯ-ПРИНТ, 2018. - Вип. ХХXХІ. - С. 92-98 uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1438
dc.description Purpose of the article. The aim of the research is to identify modern and perspective innovative technologies and design approaches for forming urban environment to provide the population of cities with comfortable recreational zones. Methodology. The methodological basis of the research is based on the complex use of general scientific methods of research: analysis, synthesis, comparison and generalization of previously proposed ideas and proposals. When conducting research on this problem, theoretical background was the research of domestic and foreign scientists on the problems of the formation of urban architectural environment. Scientific novelty. As a result of the research the modern and perspective innovative design technologies and approaches in formation of the urban architectural environment are revealed. The innovative approach in the design of the urban environment is presented in the form of a methodological concept of a comprehensive organization of the subject-space environment of the city, with considering modern trends and technologies in the design of the urban environment. Within the framework of this concept, the relationship between "man - design - urban environment" is considered as mutually influential components of a single system in the formation of the subject-space environment of the city and the introduction of innovative technologies and approaches. Conclusions. Creating an image of the urban environment requires the use of the design potential in the formation of the cultural space of the urban environment and the introduction of new ideas and plans for creating a unique and original architectural space. Based on the analysis of foreign and domestic experience, the following modern trends in urban environment development can be singled out: ecological orientation, creating of highly comfortable urban space, organization of spatial and functional structure both "vertically" and "horizontally", placement in the urban environment of sculptural and decorative forms, merging of borders between interior and exterior spaces, tendency to create the illusion of movement ("animation") of fixed objects on the facades of buildings and structures,, individualization of the architectural ensemble, wide use of means of light design, use of interactive design tools, structuring the object-space environment, use of alternative spaces for landscaping (roofs and facades of buildings), use of water structures in environmental design, use of modern information technologies. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи полягає у виявленні сучасних і перспективних інноваційних технологій і підходів дизайну при формуванні міського середовища для забезпечення комфортними рекреаційними зонами населення міст. Методологія. Методологічна основа дослідження ґрунтується на комплексному використанні загальнонаукових методів дослідження: аналізу, синтезу, порівняння й узагальнення раніше запропонованих ідей та пропозицій. При проведенні дослідження з цієї проблематики теоретичним підґрунтям стали дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем формування міського архітектурного середовища. Наукова новизна. У результаті проведеного дослідження розкриті сучасні і перспективні інноваційні технології і підходи дизайну у формуванні міського архітектурного середовища. Наводиться інноваційний підхід в дизайні міського середовища у вигляді методологічної концепції комплексної організації предметно-просторового середовища міста з урахуванням сучасних тенденцій і технологій в дизайні міського середовища. У межах цієї концепції взаємозв'язок «людина – дизайн – міське середовище» розглядається як взаємовпливаючі компоненти єдиної системи при формуванні предметно-просторового середовища міста та впровадженні інноваційних технологій і підходів. Висновки. Створення образу міського середовища потребує використання потенціалу дизайну у формуванні культурного простору і впровадження нових ідей та задумів для створення унікального і оригінального архітектурного простору. На підставі аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду можна виділити наступні сучасні тенденції розвитку міського середовища: екологічна орієнтація, створення найбільш комфортного міського простору, організація просторової і функціональної структури як «по вертикалі» так і «по горизонталі», розміщення в міському середовищі скульптурних і декоративних форм, злиття кордонів між інтер’єрними і екстер'єрними просторами, тенденція створення ілюзії руху («анімації») нерухомих об'єктів на фасадах будівель і споруд, індивідуалізація архітектурного ансамблю, широке застосування засобів світлодизайну, використання засобів інтерактивних технологій, структурування предметно-просторового середовища, застосування альтернативних просторів для озеленення (дахів і фасадів будівель), застосування водних споруд в дизайні середовища, застосування новітніх інформаційних технологій uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject інноваційний підхід uk_UA
dc.subject міське архітектурне середовище uk_UA
dc.subject дизайн uk_UA
dc.title ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ МІСЬКОГО АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ ДИЗАЙНУ uk_UA
dc.title.alternative Innovative approaches in the formation of the urban architectural environment with the means of design uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account