Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА СИНТЕЗ ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕТНІЧНОГО СТИЛЮ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОЕКТНОГО ОБРАЗУ В ІНДУСТРІЇ МОДИ

Show simple item record

dc.contributor.author Чупріна, Наталія Владиславівна
dc.contributor.author Захарчук, Євгенія Олексіївна
dc.date.accessioned 2020-08-13T12:31:21Z
dc.date.available 2020-08-13T12:31:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Чупріна Н. В. Трансформація та синтез художньо-композиційних елементів етнічного стилю при формуванні проектного образу в індустрії моди / Наталія Владиславівна Чупріна, Євгенія Олексіївна Захарчук // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. - Київ : Міленіум, 2017. - Вип. ХХXІХ - C. 164-175 uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1977
dc.description Purpose of Article. Identification of the nature of artistic and compositional characteristics influence of the national costume in the design of modern clothing and determine the criteria for assessing the aesthetic expressiveness of a fashionable dress in ethnic style. The methodology of the research is to apply the comparative-analytical apparatus of pre-design studies. As a result of the literary-analytical method, a comparative analysis was carried out in which the compositional structure of the traditional outfit was analyzed and systematized, and the means of their transformation were determined in the conditions of the modern fashion industry and costume design. Scientific novelty. In the course of the analysis, the means of transformation and synthesis of artistic-compositional elements of ethnic style during the formation of a design image in the fashion industry have been identified. Conclusions. In the modern fashion, there is no quotation of certain ethnic motives, designers carry out the transformation of certain folklore elements, preserving their semantic value and combining with contemporary fashion trends. Ethnic style does not cease to be relevant in the new fashion seasons because it has already enveloped virtually all the main and colorful peoples. According to such topical trends of the modern fashion industry as globalization and personalization of design images, leading designers create collections of various stylistic solutions, but ethnic cultures have conquered them the heart. In the design of clothing, this is found in search of inspiration in the traditional costume and the creation of models with ethnic notes. In addition to the costume designers also turn to decorative and applied arts and oral folk art. Therefore, one can safely say that traditional folk traditions continue to live in the models created by world-renowned designers and consumers of the mass market segment of the fashion industry. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи. Виявлення характеру впливу художньо-композиційних характеристик національного костюма у проектуванні сучасного одягу та визначення критеріїв оцінки естетичної виразності модного вбрання в етностилі. Методологія дослідження полягає у застосуванні порівняльно-аналітичного апарату передпроектних досліджень. За результатами проведення літературно-аналітичного методу здійснено порівняльний аналіз, в якому систематизовано композиційну будову традиційного вбрання та визначено засоби її трансформації в умовах функціонування сучасної індустрії моди та дизайну костюма. Наукова новизна. У ході проведеного аналізу визначено засоби трансформації та синтезу художньо-композиційних елементів етнічного стилю при формуванні проектного образу в індустрії моди. Висновки. У сучасній моді не відбувається цитування тих чи інших етнічних мотивів, дизайнери здійснюють трансформацію певних фольклорних елементів, зберігаючи їхнє семантичне значення та поєднуючи із сучасними модними тенденціями. Етностиль не припиняє бути актуальним в нових сезонах моди, тому що він вже огорнув практично всі основні та колоритні народи Відповідно до таких актуальних тенденцій сучасної індустрії моди як глобалізація та персоніфікація проектних образів, провідні дизайнери створюють колекції різноманітних стильових рішень, але саме етнічні культури завоювали їхні серця. У дизайні одягу це виявляється в пошуках натхнення у традиційному костюмі та створенні моделей з етнічними нотами. На додаток до костюма модельєри звертаються також до декоративно-прикладного мистецтва та усної народної творчості. Тому, можна сміливо сказати, що народні традиції продовжують жити у моделях, які створюють всесвітньовідомі дизайнери та споживають користувачі масового сегменту ринку індустрії моди. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject індустрія моди uk_UA
dc.subject мода uk_UA
dc.subject етнічний стиль uk_UA
dc.subject проектний образ uk_UA
dc.subject художньо-композиційні елементи uk_UA
dc.title ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА СИНТЕЗ ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕТНІЧНОГО СТИЛЮ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОЕКТНОГО ОБРАЗУ В ІНДУСТРІЇ МОДИ uk_UA
dc.title.alternative Transformation and synthesis of art-composite elements of the ethnic style in the formation of design image in the fashion industry uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account