Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Мистецький доробок Володимира Івасюка у вимірах української музичної культури другої половини ХХ століття: історико-біографічний аспект

Show simple item record

dc.contributor.author Палійчук, Анна Вікторівна
dc.date.accessioned 2020-11-02T11:00:21Z
dc.date.available 2020-11-02T11:00:21Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Палійчук А. В. Мистецький доробок Володимира Івасюка у вимірах української музичної культури другої половини ХХ століття: історико-біографічний аспект : дис. на здоб. наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – теорія та історія культури / А. В. Палійчук ; М-во культури України. НАКККіМ. – Київ, 2018. – 248 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2283
dc.description In the dissertation the phenomenon of artistic personality V. Ivasyuk is singled out and studied, his role in the process of spiritual integration of Ukrainian culture is determined. The dichotomy of historical and biographical-personalist approaches to the phenomenon of style in modern culturology is revealed, actual aspects of the concept of dialogue about the creative phenomenon of V. Ivasyuk are determined. The culturological dimensions of the style theory are developed in its general aesthetic and special art criticism, the phenomenon of autopoiesisin the field of mass communication and in the context of Ivasyuk’s creative biography are highlighted. The significance of the phenomenon of noematic dialogism in the artistic edition of V. Ivasyuk is revealed: in the typology of the content of song creativity, in connection with it, the leading features of the author’s language V. Ivasyuk are determined, the noematic properties of his style thinking. The correspondence of existential indicators of artistic consciousness of V. Ivasyuk to archetypes of national consciousness is established. It is noted that the typology of the content of the poetry of V. Ivasyuk makes it possible to determine the intonational thesaurus of the Ukrainian musical language as a general social phenomenon, that is, it allows to reproduce the "intonational vocabulary" of the Ukrainian musical culture of the second half of the twentieth century. The realization of the goal of the thesis - to identify the leading aspects of creativity, existential indicators of the artistic personality of V. Ivasyuk - is carried out in support of the solution of the leading tasks: to determine theoretical approaches to the study of the fate and work of V. Ivasyuk; to identify the nationalhistorical factors of the formation of the creative personality of V. Ivasyuk; develop a double categorization of the concepts of time and the “hero of its time” in accordance with the fate and work of V. Ivasyuk; to create an analytical basis for the definition of the author's language of V. Ivasyuk, to highlight the phenomenon of author's artistic thinking and its essential contradictions; highlight the importance of media in the process of updating the creative messages of V. Ivasyuk. It is determined that the leading aspect of Ivasyuk’s creativity is the modeling of one’s own “psychological time” associated with understanding both the external life series and one’s own perception of the world, that is, deep-seated personal reflection. Overcoming time is the main goal of V. Ivasyuk, who remained after his death, and this contributes to this new dimension of cultural space - Internet communication, because it is through her that information about the composer, materials devoted to him, information about his work and performance repertoire, recordings of his performance, photographic materials, accompanying documents, etc. are widespread; when broadcast, they are popularized and awaken a new interest in the artist’s personality. Summarizing the approaches to the creative personality of V. Ivasyuk allows judging her as a holistic musical and creative embodiment of the orfeic type of artistic personality, which is formed during the existential crisis of Ukrainian culture and opposes this crisis with a pronounced personal national selfconsciousness, in which the most passionate tendency of thinking manifests itself musician. Therefore, it is important to highlight ways of studying the personality and creativity of V. Ivasyuk in the realities of the corresponding social time, as well as the creation of temporary projections from the past historical epoch of Ukrainian pop-song creativity in its modern socio-cultural reality. The very sounding of the Ukrainian word is for the composer the style topos, which allows the actual author's attitude to be expressed through the selection and musical composition of the verbal material. A peculiarity of Ivasyuk’s style inherited from the popular folk form in the main sources of the song is refrain, that is, repetition caused by general compositional and figurative and semantic tasks, designed to highlight and consolidate the main ideas and artistic forms of their implementation in the song. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації виокремлюється та вивчається феномен мистецької особистості В. Івасюка, визначається його роль у процесі духовної інтеграції української культури. Виявлена дихотомія історичного та біографічноперсоналістського підходів до феномена стилю у сучасній культурології, визначені актуальні аспекти концепції діалогу щодо творчого феномена В. Івасюка. Розробляються культурологічні виміри теорії стилю в її загальноестетичному та спеціальному мистецтвознавчому призначенні, висвітлюється явище автопоезису у сфері масової комунікації та у контексті творчої біографії Івасюка. Відкривається значення явища ноематичного діалогізму у мистецькому доробку В. Івасюка: до типології змісту пісенної творчості, у зв’язку з ним визначаються провідні риси авторської мови В. Івасюка, ноематичні властивості його стильового мислення. Встановлюється відповідність екзистенціальних показників художньої свідомості В. Івасюка до архетипів національної свідомості. Відзначено, що типологія змісту пісенної творчості В. Івасюка дозволяє визначати інтонаційний тезаурус української музичної мови як загальносуспільного явища, тобто дозволяє відтворювати «інтонаційний словник» української музичної культури другої половини ХХ століття. Доведено, що саме звучання українського слова є для композитора стильовим топосом, котрий дозволяє власне авторське ставлення виражати за посередництвом відбору й музично-композиційного розташування словесного матеріалу. Особливою рисою стилю Івасюка, успадкованою від форми популярної, фольклорної у головних витоках пісні є рефренність, тобто повторюваність, зумовлена спільними композиційними та образносмисловими завданнями, покликана виділяти та закріплювати головні ідей й художні форми їх реалізації у пісенному творі uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв uk_UA
dc.subject феномен Володимира Івасюка, творча особистість, орфеїчний тип мистецької особистості, «герой свого часу», національна самосвідомість, екзистенціальні виміри, архетип, ноематичний діалогізм, музичний автопоезис, музично-мовна свідомість, пісенна творчість, стильовий топос uk_UA
dc.title Мистецький доробок Володимира Івасюка у вимірах української музичної культури другої половини ХХ століття: історико-біографічний аспект uk_UA
dc.title.alternative Creative Heritage of Volodymyr Ivasyuk in the Dimensions of Ukrainian Music Culture of the Second Half of the 20th Century: Historical and Biographical Aspect uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account