Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Постфольклор комунікативних інтернет-практик у функціонуванні аксіосфери суспільства

Show simple item record

dc.contributor.author Денисюк, Жанна Захарівна
dc.date.accessioned 2020-12-08T09:21:20Z
dc.date.available 2020-12-08T09:21:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Денисюк Ж. З. Постфольклор комунікативних інтернет-практик у функціонуванні аксіосфери суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Жанна Захарівна Денисюк ; Нац. акад. кер. кадр. культури і мистецтв. К., 2018. 40 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2446
dc.description In the dissertation, the phenomenon of post-folklore, which was formed in the Internet communication environment and entirely refers to virtual models of digital culture, was investigated. The technological capabilities of the Internet constructed new models and formats of communication, which have become an integral part of the everyday practices of human experience by introducing the original understanding of socialization, values, self-presentation in Internet network, aesthetic and creative expression.Mass communication based on the latest technology platforms play an essential role in the transformation of values that violate the established hierarchy of values, the search for new values, reassessment of existing meanings, ideals and values. Internet environment as polymodal information and socio-cultural space are subjected axiosphere impact on the functioning of society, actively generating new definitions, values and value orientations and guidelines for society and the individual.The works of the post-folklore type, which appear in the process of communication in the Internet environment, are both means of obvious suggestion, as well as evaluative self-expression and modeling of the world in the process of the group and individual value reflections. Also, they are manifestations of popular values and philosophical systems prevalent in the public mindthe principles and priorities embodied in the symbolic and emblematic objects of culture, image, text internet. Such aspects of cultural research of the media axiophere of society make it possible to correct the axiological vectors of the development of the information society and culture in the interaction of information and communication technologies and new socio-cultural practices.Post folklore texts, often appealing to ethnic culture archetypes, its ideological and axiological models and codes of thevalue-semantic universe, explode their 40 axiological encoded content which is a reflection of deep spiritual values of ethnic culture, attitude, and mentality.Designated actualize aspects of scientific research towards the study of information and communication principles of social development in the period of glocalization, regarding values of civilization transformational change, understanding the artifacts digital environment in the cultural space of he present. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації досліджено феномен постфольклору, що утворився в середовищі інтернет-комунікації та в повній мірі належить до віртуальних взірців дигітальної культури. Технологічні можливості інтернету сформували нові моделі і формати комунікації, які стали невід’ємною складовою повсякденних практик людини, привнісши нове розуміння досвіду соціалізації, ціннісних орієнтацій, самопрезентації в інтернет-мережі, естетичного та творчого самовираження. Засоби масової комунікації, які базуються на новітніх технологічних платформах, відіграють важливу роль у процесах ціннісних трансформацій, які полягають упорушенніусталенихціннісних ієрархій, пошуках нових ціннісних орієнтирів, переоцінці існуючих сенсів, ідеаліві цінностей. Інтернет-середовище як полімодальний інформаційний та соціокультурний простір виступає суб’єктом впливу на функціонування аксіосфери суспільства, активно генеруючи нові значення, цінності та ціннісні орієнтири і настанови для соціуму та людини.Твори постфольклорного типу, що постають у процесі комунікації в середовищі інтернету, є засобом як зовнішнього навіювання, так і оцінного самовираження та моделювання світу в процесі груповихта індивідуальних ціннісних рефлексій. Також вони є виразниками популярнихціннісно-світоглядних установок, поширених в масовій свідомості принципів та пріоритетів, які втілюються у знаково-символічних об’єктах культури, іміджах, текстахінтернету. Такі аспекти культурологічного дослідження медійної аксіосфери соціуму дають змогу корегувати аксіологічні вектори розвитку інформаційного суспільства та культури у взаємодії інформаційно-комунікативних технологій та нових соціокультурних практик.Постфольклорні тексти, часто апелюючи до архетипів етнокультури, її світоглядно-аксіологічних моделей та кодів ціннісно-смислового універсуму, експлікують свої закодовані аксіологічні змісти, що є відображенням глибинних духовних значень етнічної культури, світовідчування і мислення. Окреслені аспекти роботиактуалізують науковий пошук в напрямі вивчення інформаційно-комунікативних засад суспільного розвиткув добу глокалізації, ціннісних орієнтирів в умовах трансформаційних цивілізаційних перетворень, осмисленні артефактів цифрового середовища в культурному просторі сучасності. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв uk_UA
dc.subject постфольклор uk_UA
dc.subject комунікативні інтернет-практики uk_UA
dc.subject інтернет-практика uk_UA
dc.subject аксіосфера uk_UA
dc.subject аксіосфера суспільства uk_UA
dc.title Постфольклор комунікативних інтернет-практик у функціонуванні аксіосфери суспільства uk_UA
dc.title.alternative Post Folklore of Communicative Internet Practices in the Functioning of the Society's Axisosphere uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account