Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

“УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ” У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ XIV - СЕРЕДИНИ XVII СТ.

Show simple item record

dc.contributor.author КАПІТАН, Лариса Іванівна
dc.date.accessioned 2021-03-16T10:34:25Z
dc.date.available 2021-03-16T10:34:25Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Капітан Л. І. "Український історичний журнал" у контексті дослідження історії України XIY - середини XYII ст. : автореф. дис. на здобуття канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни" / Лариса Іванівна Капітан ; Дніпропетр. держ. ун-т. Д., 2000. 20 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2639
dc.description Thesis deals with the elaboration of the problems of history of Ukraine in the 14th century - middle of the 17th century in “Ukrainian historical journal” and defining of its importance in the development of Ukrainian historiography of the second part of the Middle Ages. Social preconditions, official measures dealt with foundation of the journal, peculiarities of its functioning in the sixties - beginning of the seventies are analyzed on the basis of archives materials, most part of which is used for the first time. Author defines the importance of “Ukrainian historical journal” in the elaboration of the problems of social-economic, political and cultural development of Ukrainian land in the late Middle Ages. The level of elucidation of Ukrainian history in Lithuanian– Polish period in articles from special historical sciences published in the journal is analyzed. The authors of these articles enriched the elaboration of the problems of history of Ukraine in the 14 th century - middle of the 17 th century explained and even specified some phenomena and events. The well - grounded conclusion, that “Ukrainian historical journal” the function of which makes up a specific chapter in historical science made a great contribution into the elaboration of the history of Ukraine in Middle ages, has been made. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації проаналізовано стан розробки проблем історії України XIV - середини XVII ст. на сторінках “Українського історичного журналу” і визначено його місце в розвитку вітчизняної історіографії пізнього середньовіччя. На основі архівних матеріалів, більшість з яких до наукового обігу вводиться вперше, висвітлено суспільні передумови, офіційні заходи щодо заснування журналу; визначено особливості його функціонування в 60-х – початку 70-х рр.; окреслено новітні проблеми часопису. З’ясовано місце “УІЖ”у у розробці проблем соціально-економічного, політичного та культурного розвитку українських земель в період пізнього середньовіччя. Показано значення студій з спеціальних історичних дисциплін у висвітленні історії України литовсько-польської доби. Доведено, що їх автори помітно “доповнили” дослідження з конкретно-історичних проблем історії України XIV- середини XVII ст.; пояснили і навіть уточнили деякі явища і події. Обґрунтовано висновок про те, що “Український історичний журнал”, діяльність якого складає специфічний розділ вітчизняної історіографії, зробив вагомий внесок у розробку важливих аспектів середньовічної історії України. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Дніпропетровський державний університет uk_UA
dc.subject Український історичний журнал uk_UA
dc.subject історія України uk_UA
dc.title “УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ” У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ XIV - СЕРЕДИНИ XVII СТ. uk_UA
dc.title.alternative “Ukrainian historical journal” in the context of study of the history of Ukraine in the 14th century- middle of the 17th century uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account