Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Архітектурно-мистецька спадщина України у вітчизняних історичних дослідженнях (друга половина XIX - початок XX ст.)

Show simple item record

dc.contributor.author Ковпаненко, Наталя Григорівна
dc.date.accessioned 2021-03-24T13:31:53Z
dc.date.available 2021-03-24T13:31:53Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Ковпаненко Н. Г. Архітектурно-мистецька спадщина України у вітчизняних історичних дослідженнях (друга половина XIX - початок XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни" / Наталя Григорівна Ковпаненко ; Ін-т історії України НАН України. К., 2010. 20 c. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2665
dc.description The thesis pioneers the system research of particular features of national studies of architectural and art heritage formation in Ukraine in the period from the Middle Ages to the Early Modern period in the context of the historical science development in the period from the second half of the XIX century to the beginning of the XX century. The research was fulfilled on the basis of a wide range of published and archive sources. The scientific social and art factors are found that cause the development of such research. Also the tendencies of these factors are defined, as well as the contribution to the national historical and cultural development. The contribution to source collection and cultural heritage research carried out by leading scientific societies and province scientific archival commissions of Upper Dniper Ukraine has been systematized. The research followed personal contribution of some scientists, their achievements in native culture property studies. The works of D. Bagalij, M. Grushevskyj, M. Kuzmin, G. Pavluckij, A. Prahov, K. Shyrocky and others were considered in detail. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації системно, на основі широкого кола опублікованих та архівних джерел вперше досліджуються особливості становлення вітчизняних студій архітектурно-мистецької спадщини доби середньовіччя і раннього нового часу в Україні в контексті розвитку історичної науки другої половини ХІХ - початку ХХ ст. З’ясовано наукові та соціокультурні чинники, які обумовили розвиток цих досліджень, визначено їх тенденції і внесок у розробку проблем національної історії та культури. Систематизовано вклад у збирання джерел і вивчення вітчизняних пам’яток провідних наукових товариств і губернських вчених архівних комісій Наддніпрянської України. Встановлено особистий внесок окремих учених, їх здобутки у розробці питань, пов’язаних з вітчизняною культурною спадщиною, зокрема, докладно проаналізовано праці Д. Багалія, М. Грушевського, Є. Кузьміна, Г. Павлуцького, А. Прахова, К. Широцького та ін. Досліджено вплив Всеросійських археологічних з’їздів на процес розгортання студій архітектурно-мистецької спадщини України, розглянуто їх основні напрями і проблематику. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.subject архітектурно-мистецька спадщина України uk_UA
dc.subject Україна uk_UA
dc.subject вітчизняні історичні дослідження uk_UA
dc.subject історичні дослідження uk_UA
dc.title Архітектурно-мистецька спадщина України у вітчизняних історичних дослідженнях (друга половина XIX - початок XX ст.) uk_UA
dc.title.alternative Architectural and art heritage of Ukraine in national historical research (second half of the XIX century - the beginning of the XX century) uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account