Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ СЦЕНИ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Show simple item record

dc.contributor.author Татаренко, Марина Генадіївна
dc.contributor.author Косінова, Олена Миколаївна
dc.date.accessioned 2021-04-12T13:05:10Z
dc.date.available 2021-04-12T13:05:10Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Татаренко М. Г., Косінова О. М. Фахова підготовка майбутніх майстрів сцени як актуальний напрям корпоративної культури в інформаційному просторі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2020. № 4. С. 197-202. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2727
dc.description The purpose of the article is to investigate the features of professional training of stage specialists in the context of the development of corporate culture in the information space. The research methodology provides a comprehensive approach using analytical, systematic methods, comparative, which allows to identify the main features and professional competencies that need to be mastered by students as masters of the stage in the development of the information society. The scientific novelty of the work lies in the actualization of professional aesthetic and stage competencies and skills of students of creative specialties, given the entry of the educational process in the informationoriented context of the development of artistic professional education. Conclusions. As a result of the research it was established that the educational and creative process involves the acquisition of aesthetic knowledge by students and the formation of relevant beliefs, needs, interests, habits, skills and abilities in accordance with the demands of the modern information society. The article reveals the concept of aesthetic education of students of art freelance as a purposeful and systematic process of formation of aesthetic concepts, tastes and ideals, attitude to the profession, to nature and art, to society and life, to communication and relationships, development of creative component of professional activity. The value aspect of the new paradigm of creative education directly determines the main tasks and directions of reforming creative education in Ukraine. This applies both to the main goal of the education system (creating conditions for the development and self-realization of each individual as a citizen of Ukraine) and the fundamental principles and priorities of creative development of stage masters uk_UA
dc.description.abstract Мета статі – дослідити особливості фахової підготовки фахівців сцени в контексті розвитку корпоративної культури в інформаційному просторі. Методологія дослідження передбачає комплексний підхід із застосуванням аналітичного, системного методів, компаративного, що дозволяє виокремити основні риси і професійні компетенції, якими необхідно оволодіти студентами як фахівцям- майстрам сцени в умовах розвитку інформаційного суспільства. Наукова новизна роботи полягає в актуалізації професійних естетично- сценічних компетентностей і навичок студентів творчих спеціальностей, з огляду на входження навчально- виховного процесу в інформаційно-орієнтований контекст розвитку мистецької професійної освіти. Висновки. У результаті дослідження встановлено, що освітньо-творчий процес передбачає набуття студентами естетичних знань і формування в них відповідних переконань, потреб, інтересів, звичок, навичок і вмінь згідно запитів сучасного інформаційного суспільства. У статті розкривається поняття естетичного виховання студентів мистецьких ЗВО як цілеспрямованого і планомірного процесу формування естетичних понять, смаків та ідеалів, ставлення до професії, до природи і мистецтва, до суспільства і побуту, до спілкування і взаємовідносин, розвитку творчого компоненту професійної діяльності. Ціннісний аспект нової парадигми творчої освіти безпосередньо визначає основні завдання та напрями реформування творчої освіти в Україні. Це стосується як головної мети системи освіти (створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України), так і основоположних принципів та пріоритетів творчого розвитку майстрів сцени. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject естетичне виховання uk_UA
dc.subject інформаційне суспільство uk_UA
dc.subject творча діяльність uk_UA
dc.subject культурна спадщина uk_UA
dc.subject естетичний смак uk_UA
dc.subject естетичні почуття uk_UA
dc.title ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ СЦЕНИ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ uk_UA
dc.title.alternative Aesthetic Education as Actual Training Direction of Arts High School Students in Information Society uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account