Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Різноманіття форм ісламу:інваріантність і варіативність

Show simple item record

dc.contributor.author Герчанівська, Поліна Евальдівна
dc.date.accessioned 2021-04-14T19:09:07Z
dc.date.available 2021-04-14T19:09:07Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Герчанівська П. Е. Різноманіття форм ісламу:інваріантність і варіативність Культура ісучасність : альманах . 2020. № 2 . С. 3-9 uk_UA
dc.identifier.issn 2226-0285
dc.identifier.other https://orcid.org/0000-0003-3647-6265
dc.identifier.other WOSUID: https://publons.com/publon/44507516/
dc.identifier.other https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2020.222191
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2750
dc.description Diversity of forms of Islam: invariance and variability The purpose of the article is to analyze the nature of the heterogeneity of Islam in the field of Muslim culture andto determine the moderators of the variability of its forms. Methodology. The culturology analysis of Islam in theinterdisciplinary space of the social sciences and humanities is the conceptual methodological core of the research. For acomprehensive study of the phenomenon, a civilizational approach was used, which made it possible to realize the uniquenessof the Muslim world as a local civilization and the functional role of the Islamic religion in it. The research strategy is based on system analysis in the author’s interpretation. The phenomenon of Islam is interpreted as an integral system in the totalityof relations and connections between the invariant and variable components. Scientific novelty. To study the problem of thediversity of forms of Islam, the author's model of the system method, based on the dichotomy of the invariant and variablecomponents of the phenomenon, was introduced into scientific circulation. The idea of the variability of Islam in the space ofMuslim civilization has been verified. The invariant and variable components of Islam and the moderators of their formationare determined. Conclusions. Based on the paradigm of the invariance of the dogma of Islam and the diversity of itsinterpretation in the chronotope, the core moderators of the variability of the forms of Islam are established: 1) the absence inthe Quran and Sunnah of direct prohibitions in relation to certain aspects of worldly life; the absence of a unified religiouscenter that monitors the monotony of interpretation of canonical texts;2) the weakening of the connection between the sacredand the profane, which determined the politicization of Islam (in the form of Islamism of all shades); 3) symbiosis of religionand e thnic culture, which led to the dichotomy “classical-folk” Islam; 4) the correlation of the configuration of Islam with the socio-political structure of society, which, in particular, determined the binary opposition of two doctrines of building aMuslim community: the firs doctrine is based on the idea of the revival of the Caliphate, the second doctrine is based onSharia rule within national borders, Key words: Islam, heterogeneity of Islam, forms of Islam, Islamism, Muslim culture. uk_UA
dc.description.abstract Метою роботи є аналіз природи гетерогенності ісламу в полі мусульманської культури і детермінація модераторів варіативності його форм. Методологія. Концептуальним методологічним ядром дослідження єкультурологічний аналіз ісламу в міждисциплінарному просторі соціально - гуманітарних наук. Для комплексногодослідження феномену був використаний цивілізаційний підхід, що дозволило усвідомити унікальністьмусульманського світу як локальної цивілізації та функціональну роль в ньому ісламської релігії. Стратегіядослідження ґрунтується на системному аналізі в авторській інтерпретації – феномен ісламу осмислюється як ціліснасистема в сукупності відносин і зв’язків між інваріантним і варіативним компонентами. Наукова новизна. Для вивчення проблеми різноманіття форм ісламу введена у науковий обіг авторська модель системного методу, якаґрунтується на дихотомії інваріантної та варіативної складових феномену. Верифікована ідея варіативності ісламу в просторі мусульманської цивілізації. Визначена інваріантна та варіативна складові ісламу та модератори їхформування. Висновки. На основі парадигми про інваріантність догматики ісламу і різноманіття її інтерпретації вхронотопі встановлені стрижневі модератори варіативності форм ісламу: 1) відсутність в Корані й Сунні прямихзаборон щодо певних аспектів мирського життя; брак єдиного релігійного центру, який стежить за одноманітністютлумачення канонічних текстів; 2) ослаблення зв’язку між сакральним іпрофанним, що детермінувало політизаціюісламу (у формі ісламізму всіх відтінків)”; 3) симбіоз релігії та етнічної культури, котрий обумовив дихотомію“класичний–народний” іслам; 4) кореляція конфігурації ісламу з соціально-політичною структурою суспільства, щозумовило бінарну опозицію двох доктрин побудови мусульманської громади–на основі ідеї відродження халіфату, зодного боку, і введення шаріатського правління в національних кордонах–з іншого. Ключові слова: іслам, гетерогенність ісламу, форми ісламу, ісламізм, мусульманська культура uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Культура і сучасність : альманах. uk_UA
dc.relation.ispartofseries № 2.;
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION uk_UA
dc.subject іслам, гетерогенність ісламу, форми ісламу, ісламізм, мусульманська культура uk_UA
dc.title Різноманіття форм ісламу:інваріантність і варіативність uk_UA
dc.title.alternative Diversity of forms of Islam: invariance and variability uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account