Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ПРОФЕСОРА СЕРГІЯ ЛИТВИНА: БІОБІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Show simple item record

dc.contributor.author Добровольська, Вікторія Василівна
dc.date.accessioned 2021-04-14T20:30:20Z
dc.date.available 2021-04-14T20:30:20Z
dc.date.issued 2020-12-22
dc.identifier.citation Добровольська В. В. Науковий доробок професора Сергія Литвина: біобібліометричний аналіз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2020. № 3. С. 31–40. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2752
dc.description iods of scientific, scientific-pedagogical, and public activity of Doctor of Historical Sciences, Professor Serhii Lytvyn. The methodology consists in the use of general scientific methods: analysis, synthesis, logical method, method of visualization of research results. Methods of selection, bibliographic characteristics, grouping, and systematic analysis of scientific publications are used. Scientific novelty. The total number of Serhii Lytvyn’s publications and works for 1989–2019, including articles, abstracts, other types of publications (monographs, textbooks, manuals, methodical materials, etc.), journalistic works (articles, interviews, resolutions, statements, appeals, prefaces, etc.) are determined. The distribution of the scientist’s publications for the specified period is divided into four types: articles, theses, other publications and journalistic works. Bibliometrical analysis was performed on the basis of 328 published works by Serhii Lytvyn. The main peaks of the scientist’s publishing activity by years both in general and by separate types of publications are revealed. The main stages of his scientific and pedagogical activity are singled out, they were determined on the basis of the analysis of publications. The thematic distribution of publications and references is carried out. Conclusions. Biobibliometrical analysis of Serhii Lytvyn’s scientific work and his public activity made it possible to assess the breadth of his scientific interests, publication productivity, citations, thorough contribution to the development of military history, military affairs, petliurology (research of the Petliura issue), history of Ukrainian statehood and culture, record and archival sciences. The productive 30-year path of formation and development of the scientist and his scientific heritage, that includes more than five hundred works and scientific events, the organizer and participant of which he was, allows speaking about Serhii Lytvyn as a notable, colorful and interesting figure of scientific and educational space, historian, source and archivist, well-known petliurologist, researcher of military affairs, military history, history of the national liberation struggle of the Ukrainian people in 1917–1921, teacher, scientist with strong research dominant. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи – здійснити бібліометричний аналіз публікацій та охарактеризувати основні періоди наукової, науково-педагогічної і громадської діяльності доктора історичних наук, професора Сергія Литвина. Методологія дослідження полягає у використаннізагальнонаукових методів: аналізу, синтезу, логічного методу, методу візуалізації результатів дослідження. Використано методи відбору, бібліографічної характеристики, групування та системного аналізу наукових публікацій. Наукова новизна роботи. Виявлено загальну кількість публікацій і праць Сергія Литвина за 1989–2019 роки, що включає статті, тези, інші види видань (монографії, підручники, навчальні посібники, методичні матеріали тощо), публіцистичні праці (статті, інтерв’ю, ухвали, заяви, звернення, передмови тощо). Наведено розподіл видань ученого за означений період за чотирма видами: статті, тези, інші публікації та публіцистичні праці. Бібліометричний аналіз проведено на основі 328 друкованих праць Сергія Литвина. Виявлено основні піки публікаційної активності вченого за роками як загалом, так і за окремими видами видань. Виокремлено основні етапи його науково-педагогічної діяльності, які визначено на основі аналізу публікацій,здійснено тематичний розподіл публікацій і посилань. Висновки. Біобібліометричний аналіз наукового доробку Сергія Литвина та його громадської діяльності дав можливість оцінити широту його наукових інтересів, публікаційну продуктивність, цитованість, ґрунтовний внесок у розвиток воєнної історії, військової справи, петлюрознавства, історії української державності й культури, документознавства та архівознавства. Плідний 30-річний шлях становлення й формування вченого та його наукова спадщина, яка сягає понад п’ять сотень праць і наукових заходів, організатором та учасником яких він був, дає підстави говорити про Сергія Литвина як про помітну, колоритну та цікаву постать наукового й освітянського простору, історика, джерелознавця та архівознавця, знаного петлюрознавця, дослідника військової справи, воєнної історії, історії національно-визвольної боротьби українського народу 1917–1921 років, педагога, ученого із сильною дослідницькою домінантою. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв uk_UA
dc.subject Литвин Сергій uk_UA
dc.subject біобібліометричний аналіз
dc.subject науково-педагогічна діяльність
dc.subject публіцистичні праці
dc.subject військова справа
dc.subject військова справа
dc.subject воєнна історія
dc.title НАУКОВИЙ ДОРОБОК ПРОФЕСОРА СЕРГІЯ ЛИТВИНА: БІОБІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ uk_UA
dc.title.alternative SCIENTIFIC HERITAGE OF PROFESSOR SERHII LYTVYN: BIOBIBLIOMETRICAL ANALYSIS uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account