Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Інформаційні дослідницькі ресурси історико-культурної сфери в мережі інтернет

Show simple item record

dc.contributor.author Добровольська, Вікторія Василівна
dc.date.accessioned 2021-04-14T21:56:42Z
dc.date.available 2021-04-14T21:56:42Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Dobrovolska V., Myna Zh., & Bilushchak T. Information research resources of the historical and cultural sphere on the internet. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 2. С. 350-355. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2767
dc.description The purpose of the research is to analyze the information resources of the Internet and their division into the categories to ensure further use in the study of phenomena of historical and cultural sphere. The methods of the research are based on the application of general scientific and special methods of cognition, in particular, analysis and synthesis, historical-comparative, retrospective, comparative, terminological analysis and analytical monitoring of global information services. The scientific novelty of the paper lies in the analysis of the Internet information resources for the documentation of historical and historical-cultural processes in Ukraine and in the world. It has made it possible to state that the Internet, as a new information environment, where the main directions of development of domestic resources are being worked out, should become a modern source base for the researchers in the humanitarian field. Conclusions. As a result of the study, it has been proved that the Internet has become a real informational environment for studying the phenomena of cultural history. It has been emphasized that the state of resources from national history and cultural history requires serious analysis and should become a full-value source for scientists. Information resources of the Internet are a convenient environment for representing and generating relevant documents. It has been proved that it is the most convenient to consider the whole complex of information resources not only depending on the form of presentation of historical material on the Internet, but also from the stage of research. With each stage of the research (collection of information on the topic, working with sources and literature, analysis of materials and testing of results), the types of resources involved have been correlated. It has been revealed that among the documentation services, Wikipedia plays a key role today. The influence and significance of Wikipedia on social processes in the field of history and cultural history have been evaluated in the paper. The emphasis has been placed on the fact that archival resources on the Internet are gaining special importance today, and especially their forms such as databases with a search engine, electronic directories of various genres and types - guides, fund and subject directories, etc., and digital images of documents. uk_UA
dc.description.abstract Метою дослідження є аналіз інформаційних ресурсів мережі Інтернет та їх розподіл на категорії для забезпечення подальшого використання у вивченні явищ історико-культурної сфери. Методологія дослідження базується на застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема аналізу та синтезу, історико-порівняльний, ретроспективний, порівняльний, термінологічний аналіз та аналітичний моніторинг глобальних інформаційних сервісів. Наукова новизна роботи полягає у тому, що здійснено аналіз інформаційних ресурсів мережі Інтернет для документування історичних та історико-культурних процесів в Україні та світі, що надало можливість стверджувати, що Інтернет для науковців гуманітарної сфери, як нове інформаційне середовище, в якому розробляються основні напрямки розвитку вітчизняних ресурсів, повинен стати модерною джерельною базою. Висновки. У результаті проведеного дослідження доведено, що Інтернет став реальним інформаційним середовищем для вивчення явищ історії культури. Підкреслено, що стан ресурсів з вітчизняної історії та історії культури вимагає серйозного аналізу та повинен стати повноцінним джерелом для науковців. Інформаційні ресурси мережі Інтернет є зручним середовищем репрезентації та формування відповідних документів. Доведено, що найзручніше розглядати весь комплекс інформаційних ресурсів не тільки в залежності від форми подання історичних матеріалів в мережі Інтернет, але і від етапу дослідження. З кожним етапом дослідження (збір інформації по темі, робота з джерелами та літературою, аналіз матеріалів і апробація результатів) співвідносяться типи залучених ресурсів. Виявлено, що серед документаційних сервісів ключову роль на сьогодні відіграє Вікіпедія. У роботі оцінено вплив та значення Вікіпедії на суспільні процеси в галузі історії та історії культури. Акцентовано увагу на тому, що на сьогодні особливої ваги набувають архівні ресурси в мережі Інтернет, а особливо такі їх форми як бази даних з пошуковим апаратом, електронні довідники різноманітних жанрів і видів – путівники, фондові і тематичні каталоги тощо та цифрові зображення документів. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв uk_UA
dc.subject archive, web resource, Wikipedia, data, encyclopedia, documentation, online service, website, information resource, internet, social environment uk_UA
dc.title Інформаційні дослідницькі ресурси історико-культурної сфери в мережі інтернет uk_UA
dc.title.alternative INFORMATION RESEARCH RESOURCES OF THE HISTORICAL AND CULTURAL SPHERE ON THE INTERNET uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account