Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Семантичні лексико-словотвірні поля в соціальній рекламі як засіб мовного програмування

Show simple item record

dc.contributor.author Бугайова, Оксана Іванівна
dc.date.accessioned 2021-07-14T12:19:46Z
dc.date.available 2021-07-14T12:19:46Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Бугайова О. Семантичні лексико-словотвірні поля в соціальній рекламі як засіб мовного програмування // Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Філологічні науки". 2018. Вип. 6. С. 92-105.
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3099
dc.description У статті окреслено ряди спільнокореневих слів, які використовують у різних тематичних групах соціальної реклами, визначено роль семантичних лексико-словотвірних полів у досягненні іллокутивної мети соціорекламної комунікації. Як основні методи дослідження застосовано методи аналізу та синтезу на етапі членування текстів соціальної реклами на окремі лексеми з однаковими коренями й групування їх за певними ознаками. Крім того, послуговувалися функційним методом з метою з’ясування ролі сем у текстотворенні відповідно до комунікативної мети й завдань соціальної реклами. Зроблено висновки, що в проблематиці лінгвістики рекламного тексту не можна відділити мовний аспект від психологічного. Аналіз рекламного тексту дав змогу виявити мовні засоби, які використовують рекламісти задля впливу на підсвідомість і свідомість людини. З’ясовано, що не лише лексеми впливають на реципієнта, а й семи, що шляхом повторення створюють ефект психолінгвістичного програмування. Використання споріднених лексем підсилює емотивно-логічний вплив на реципієнта за рахунок повторення в споріднених словах, які відрізняються між собою семантичним наповненням і стилістичним забарвленням, спільної семи. Центри словотвірних полів і, відповідно, самі ряди споріднених слів тематично марковані: у рекламі гармонізації людини як фізичної та духовної цінності пріоритетними є спільнокореневі лексеми зі значенням ризиків для здоров’я та життя людини; у рекламі гармонізації міжособистісних стосунків – безпеки на дорозі та сімейних цінностей; у рекламі гармонізації людини як члена суспільства – поведінки особи як законослухняного громадянина; у рекламі гармонізації ставлення людини до довкілля – небезпеки забруднення навколишнього середовища. uk_UA
dc.description.abstract The article outlines the rows of joint-rooted words, which are used in various thematic groups of social advertising, the role of semantic lexical-word-forming fields is determined in achieving the illocutionary goal of socio-advertising communication. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher ФОП Домбровська Я. М. uk_UA
dc.subject лінгвістика рекламного тексту uk_UA
dc.subject семантичні лексико-словотвірні поля
dc.subject іллокутивна мета рекламного мовлення
dc.subject психолінгвістичне програмування
dc.title Семантичні лексико-словотвірні поля в соціальній рекламі як засіб мовного програмування uk_UA
dc.title.alternative SEMANTIC LEXICO-WORD-FORMING FIELDS IN SOCIALADVERTISING AS A TOOL OF LANGUAGE PROGRAMMING
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account