Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

CHARIOT RACING AS THE ENTERTAINMENT FORM OF ANCIENT ROME EVENTS IN THE CULTURAL STUDIES DIMENSION

Show simple item record

dc.contributor.author Goncharova, Olena
dc.date.accessioned 2021-08-25T06:44:15Z
dc.date.available 2021-08-25T06:44:15Z
dc.identifier.citation Гончарова О. М. Перегони на колісницях як розважальна форма івентів Давнього Риму у культурологічному вимірі. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2021. ғ 1. С. 3-12. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3265
dc.description Метою статті є введення до культурологічного дискурсу аналітично обробленої та узагальненої інформації щодо ґенези та еволюції перегонів на колісницях як форми розважальних івентів у Давньому Римі, їх функціональних особливостей, особливостей масових подій Античності в контексті розважальної культури Риму. Методологічну основу склали методи критичного аналізу культурологічних, історичних та літературних джерел, конкретно-історичний аналіз та міждисциплінарний синтез, індукція та дедукція. Проблемні та хронологічні, системні та структурні, порівняльні, описові методи та метод соціального та феноменологічного аналізу застосовувались із конкретних та наукових методів. Наукова новизна. У статті проаналізовано ґенезу та еволюцію перегонів на колісницях як форми подій у контексті розважальної культури у Давньому Римі. Використовуючи античну літературну рефлексію, крізь призму творів культурологів, філософів, істориків, поетів, письменників Давнього Риму Гая Светонія Транквілла, анналів Публія Корнелія Тацита, історичних праць Кассія Діона, моральних творів Луція Аннея Сенеки, листів Гая Плінія Молодшого, елегій Публія Овідія Назона, епіграм Марка Валерія Марціала та ін. Розкрито сутність та зміст перегонів на колісницях як розважальної форми івентів у Давньому Римі, статисти++ку й особливості розважальних заходів та інструменти правління римських імператорів. Описано моральні аспекти перегонів на колісницях в контексті розважальної культури Античності. Висновки. Розкрито місце розважальної культури Античності в системі культурологічних знань та культурних традицій їх соціального універсуму. Досліджено трансформації перегонів на колісницях як соціального та гуманітарного досвіду античного суспільства, політичного інструменту управління в Римі. Встановлено роль розваг Античності для сучасних культурних практик. uk_UA
dc.description.abstract The purpose of the article is the introduction into the cultural discourse of analytically processed and summarized information on the genesis and evolution of chariot racing as the form of entertainment events in ancient Rome, their functional features, specific features of mass events of Antiquity in the context of entertainment culture of Rome. The methodological basis consisted of the methods of critical analysis of cultural, historical, and literary sources, specific and historical analysis, and interdisciplinary synthesis, induction, and deduction. The problematic and chronological, system and structural, comparative, descriptive methods and methods of social and phenomenological analysis were applied from specific and scientific methods. Scientific novelty. The article analyzes the genesis and evolution of chariot racing as a form of events in the context of entertainment culture in ancient Rome. Based on the ancient literary reflection, through the prism of works of culturologists, philosophers, historians, poets, writers of the ancient Rome Gaius Suetonius Tranquillus, annals of Publius Cornelius Tacitus, Cassius Dio, ethic works of Lucius Annaeus Seneca, letters of Gaius Pliny the Younger, poetry pages of Publius Ovidius Naso, epigrams of Marcus Valerius Martialis and others. The author revealed the essence and content of chariot racing as an entertainment form of events in ancient Rome, statistics, and specific features of entertainment events and instruments of ruling the Roman emperors. The author describes the moral aspects of chariot racing in the context of the entertainment culture of antiquity. Conclusions. The place of entertainment culture of Antiquity in the system of cultural knowledge and cultural tradition of their social universe is revealed. The transformations of chariot racing as a social and humanitarian experience of ancient society, the political instrument of government in Rome are explored. The role of entertainment of Antiquity for modern cultural practices is established. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject перегони на колісницях uk_UA
dc.subject гладіаторські шоу uk_UA
dc.subject івенти uk_UA
dc.subject розваги uk_UA
dc.subject масові видовища uk_UA
dc.subject видовищні івенти uk_UA
dc.subject розважальні івенти uk_UA
dc.subject мораль uk_UA
dc.subject римські імператори uk_UA
dc.subject Стародавній Рим uk_UA
dc.title CHARIOT RACING AS THE ENTERTAINMENT FORM OF ANCIENT ROME EVENTS IN THE CULTURAL STUDIES DIMENSION uk_UA
dc.title.alternative Перегони на колісницях як розважальна форма івентів Давнього Риму у культурологічному вимірі uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account