Show simple item record

dc.contributor.author Афоніна, Олена Сталівна
dc.date.accessioned 2021-08-27T10:46:19Z
dc.date.available 2021-08-27T10:46:19Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Афоніна О. С. Сучасне мистецтво в теорії та практиці // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2021. № 1. С. 48-52. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3279
dc.description The purpose of the article is to summarize information about the study of artistic practices of contemporary art in the aspect of psychological concepts of study. The methodology of the work is based on the use of general scientific research methods. A comparative analysis is applied to conceptualize the provisions of psychology for the analysis of works of contemporary art. The scientific novelty of the work lies in the introduction of conceptual provisions from psychoanalytic research to the analysis of works of musical, visual, choreographic art of the late XX - XXI centuries. Conclusions. The concepts of psychologists (K. G. Jung, R. Atkinson and R. Shiffrin, D. Anderson and G. Bauer, L. Brooks, A. Paivio, J. Santa, P. Vollen, S. Lauri and M. Weber) reveal the mechanisms of perception of modern art. Characterization of mnemonic processes of memory with such operations: orientation in the semantic structure of the material, dismemberment and grouping of semantic elements, establishing links between the structural units of the text, recoding verbal information into figurative, consolidating the material, memorization in general, and in parts occur in creative processes and processes of perception of the majority cultural codes. The use of concepts (quotation, allusion, reminiscence, contamination) to the analysis of works of contemporary art is confirmed by the results of research by psychologists on the perception of cited visual, auditory, verbal information, which evokes allusions or reminiscences to previously known material, but now with new connotations on the example of works by Yu. Gomelskaya, A. Zhivotkov, A. Kozarenko, R. Poklitaru, A. Rodin, E. Stankovich. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті полягає в узагальненні інформації з теоретичних питань у підході до вивчення творів сучасного мистецтва. Методологія роботи ґрунтується на використанні загальнонаукових методів дослідження. Компаративний аналіз застосований для концептуалізації положень з психології при аналізі творів сучасного мистецтва. Наукова новизна роботи полягає в тому, що впроваджено концептуальні положення з психоаналітичних досліджень до аналізу творів музичного, образотворчого, хореографічного мистецтва кінця ХХ – ХХІ ст. Висновки. Концепції психологів (К. Г. Юнг, Р. Аткінсон і Р. Шиффрін, Д. Андерсон і Г. Бауер, Л. Брукс, А. Пайвіо, Дж. Санта, П. Воллен, Ш. Лаурі та М. Вебер) розкривають механізми сприйняття сучасного мистецтва. Характеристика мнемічних процесів пам‘яті з такими операціями: орієнтація в смисловій структурі матеріалу, розчленування і угруповання смислових елементів, встановлення зв'язків між структурними одиницями тексту, перекодування вербальної інформації в образну, закріплення матеріалу, що запам'ятовується в цілому і по частинах відбуваються фактично у творчих процесах і процесах сприйняття більшості культурних кодів. Вживання концептів до аналізу творів сучасного мистецтва (цитата, алюзія, ремінісценція, контамінація) підтверджується результатами досліджень психологів про важливість сприйняття цитованої візуальної, аудіальної, вербальної інформації, яка викликає алюзії чи ремінісценції на раніше відоме, але тепер вже з новими конотаціями на прикладі творів Ю. Гомельської, О. Животкова, О. Козаренка, Р. Поклітару, О. Родіна, Є. Станковича. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject сучасне мистецтво uk_UA
dc.subject психоаналітичні концепції uk_UA
dc.subject коди культури uk_UA
dc.subject «подвійне кодування» в мистецтві uk_UA
dc.subject цитата, алюзія uk_UA
dc.subject ремінісценція uk_UA
dc.subject контамінація uk_UA
dc.subject алюзія
dc.title СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ uk_UA
dc.title.alternative Contemporary art in theory and practice uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account