Навчально-методичні матеріали

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Шморгун, Леонід Григорович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2020)
  Мета дисципліни – засвоєння знань щодо системи, методів та алгоритмів маркетингових комунікацій, зарубіжного досвіду товаро-просування. Для кращого засвоєння змісту дисципліни використовують таку форму роботи як практичні ...
 • Шевченко, Наталія Олександрівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2019)
  Навчальна дисципліна «Рекреалогія» відображає основні етапи розвитку рекреації й рекреаційної діяльності, розкриває значення рек-реаційних потреб у територіальній диференціації туристичних потоків, виявляє закономірності ...
 • Хоролець, Лариса Іванівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2018)
  Дисципліна «Сценічна мова» належить до циклу професійно орієнтованих дисциплін практичної підготовки майбутнього бакалавра як фахівця сценічного мистецтва. Однією з основних форм викладання професійно орієнтованих дисциплін ...
 • Хіміч, Ярослава Олегівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2019)
  Відповідно до навчального плану зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» студенти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв освітнього рівня «Магістр» денної та заочної форми ...
 • Хіміч, Ярослава Олегівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2019)
  Інформаційний сервіс як дисципліна формує фахові компетентності в бібліотекознавців, документознавців, усіх тих, хто працює з інформацією. Навчальний предмет взаємопов’язаний з такими науково-практичними напрямами, як: ...
 • Хіміч, Ярослава Олегівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2018)
  Навчальна дисципліна «Інформаційний моніторинг» є вибірковою. Її викладають для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Дисципліна «Інформаційний моніторинг» ...
 • Хіміч, Ярослава Олегівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2020)
  «Бібліотекознавство» є обов’язковою навчальною дисципліною, що забезпечує фахову підготовку здобувачів вищої освіти першого ступеня зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», сприяє засвоєнню ...
 • Сьомка, Сергій Володимирович; Антонович, Євген Антонович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2918)
  У підручнику розглянуто теоретико-методологічні аспекти об’ємно-просторового формоутворення в дизайні архітектурного середовища, проаналізовано можливості застосування теоретичних основ дизайну на різних рівнях формоутворення ...
 • Сьомка, Сергій Володимирович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2019)
  У підручнику окреслено теоретичні засади становлення дизайну архітек-турного середовища, визначено специфіку роботи дизайнера на різних рівнях формоутворення штучного простору, висвітлено основні аспекти художнього моделювання ...
 • Сьомка, Сергій Володимирович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017)
  Основи ергономічних знань закладаються в трьох основних напрямах: теорія, наука та практика. Опанування теорії ергономічної науки не можливе без практики проектування, а виконання практичних робіт не дасть жодних результатів ...
 • Сьомка, Сергій Володимирович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017)
  У курсі лекцій до дисципліни «Ергономіка в дизайні» визначено місце дисципліни в навчальному процесі, розкрито науково-прикладні основи ергономічного проектування, окреслено шляхи практичного застосування результатів ...
 • Сьомка, Сергій Володимирович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2016)
  В основі біоніки як науки – утілення в дизайні й архітектурі знань про конс-трукції та форми, принципи й технологічні процеси живої природи. Органічний світ та архітектура практично існують в однакових біофізичних умовах ...
 • Сьомка, Сергій Володимирович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2016)
  У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні засади біоніки в дизайні середовища, досліджується можливість застосування результатів біотектонічного моделювання в дизайні й архітектурі. Призначено для студентів ...
 • Степурко, Віктор Іванович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2020)
  Видання містить інформацію про сутність аналізу музичних творів та окремі складові процесу звукового втілення авторського задуму композиторана основі аналізування конкретних творів відповідно до творчої індивідуальності ...
 • Солярська-Комарчук, Ірина Олегівна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2019)
  Курс «Історія українського мистецтва ХХ ст.» є важливим у межах оволодіння студентами фахом за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Належить до циклу обов’язкових дисциплін ...
 • Сєрова, Олена Юріївна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2019)
  У курсі лекцій розкрито основні положення сучасного музичного мистецтва, коротко охарактеризовано творчість композиторів, музичні твори, запропоновані для вивчення в межах програми навчального пред-мета. Сучасне музичне ...
 • Рильцев, Євген Володимирович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017)
  У пропонованому курсі лекцій представлено основні положення сучасного матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної побудови будівельних матеріалів. Основним завданням цієї дисципліни є ознайомлення з ...
 • Рильцев, Євген Володимирович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2018)
  У курсі лекцій подаються основні положення сучасного матеріалознавства, а також особливості технології виробництва будівельних матеріалів. Метою цієї навчальної дисципліни є ознайомлення з класифікацією, галузями застосування, ...
 • Рева, Тетяна Сергіївна (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017)
  Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з на-вчальної дисципліни «Етика, естетика» розроблено з урахуванням того, що студенти вже засвоїли такі категорії як «буття», «трансцендент-не», «підсвідомість» та ...
 • ПУШКАР, Василь Васильович (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017)
  У навчальному посібнику описано видовий склад трав і їх використання на ландшафтних об’єктах. Особливе місце відведено травам родин Злакових, Осокових і Ситникових: охарактеризовано їх еколого-біологічні та декоративні ...

View more