Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

ІНТЕГРАТИВНІ ПРОЦЕСИ У РОСІЙСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Show simple item record

dc.contributor.author РЕДЯ, Валентина Яківна
dc.date.accessioned 2021-09-13T13:28:40Z
dc.date.available 2021-09-13T13:28:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Редя В. Я. Інтегративні процеси у російській музичній культурі кінця XIX - початку XX століть [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства. : Спец. 17.00.03 - "Музичне мистецтво" / Валентина Яківна Редя ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - К., 2010. - 32 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3364
dc.description The thesis is devoted to research the music art situation of the «silver age» in the problem area of the Russia’s socio-cultural environment at the edge of the 19th–20th centuries, and to study the integrative processes in the Russian musical culture at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries. For the first time in the Ukrainian musicology, the issue of integration of music art during periods of transition is researched, and the «predicting» role of the art tendencies of the Russian musical culture at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries for the further development of the music art is defined. The research of the mentioned topic takes the following directions: defining the phenomenon of transitivity in the Russian culture at the edge of the 19th–20th centuries, types and mechanisms of the integrative processes in the music art of the «silver age», the idea of musicality in the art of the «Russian spiritual renaissance», interaction of the Russian music at the edge of 19th–20th centuries with the other kinds of art and other cultures, music’s participation in culture-creating processes. The Russian music culture of this period is for the first time presented as a whole unified system functioning by principles of integrativeness; the typology of integrative processes in art is comprehended with orientation on the music art; the forms and ways of existence of the idea of synthesis of arts in the artists’ consciousness and in the Russian art culture at the edge of the 19th–20th centuries are considered in a systemic way. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації вперше в українському музикознавстві досліджується проб-лема інтегративності музичного мистецтва перехідних періодів, виявляється прогнозуюча роль художніх тенденцій «рубіжного» періоду для подальшого розвитку музичного мистецтва. Дослідження проводиться за наступними напрямками: визначення феномену перехідності у російській культурі кінця XIX – початку ХХ ст., типи та механізми інтегративних процесів у музичному мистецтві «срібного віку», ідея музикальності в мистецтві «російського духов-ного ренесансу», взаємодія російської музики на межі XIX–XX ст. з іншими видами мистецтва, з іншими культурами, участь музики у культуротворчих процесах. Російська музична культура кінця XIX – початку XX ст. подана як єдина система, що функціонує за принципами інтегративності; осмислена типологія інтегративних процесів у мистецтві з орієнтацією на музичне мистецтво; системно розглянуті форми та засоби побутування ідеї синтезу мистецтв у свідомості митців та в художній культурі Росії рубежу XIX–XX ст. На основі аналізу конкретного музичного матеріалу знайдені механізми співстав-лення жанрових процесів та стильових тенденцій, характерних для різних видів мистецтва. Відтворена картина багатовекторності зв’язків російської музики рубежу ХІХ–ХХ ст.; доведено, що її «інтегративна позиція» потребує розгляду діалогу культур і мистецтв не як даності, а як процесу, що відображає формування динамічної картини світу. Музика репрезентована в дисертації як рівноправний елемент духовної діяльності людини, компонент духовної культури uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського uk_UA
dc.subject інтегративні процеси uk_UA
dc.subject російська музична культура uk_UA
dc.subject музична культура uk_UA
dc.subject культура uk_UA
dc.subject вектори інтеграції uk_UA
dc.subject музично-історичний процес uk_UA
dc.subject діалог мистецтв uk_UA
dc.subject діалог культур uk_UA
dc.subject культурно-історичний контекст uk_UA
dc.title ІНТЕГРАТИВНІ ПРОЦЕСИ У РОСІЙСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ uk_UA
dc.title.alternative Integrative processes in the Russian music culture at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account