Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

SYMBOLIC TRANSFORMATION OF THE WIDOW`S IMAGE IN BIBLICAL CULTURAL TRADITION: SEMANTICS, ANALOGIES, UNIVERSAL FEATURES

Show simple item record

dc.contributor.author Shepetyak, Oleh
dc.contributor.author Khrypko, Svitlana
dc.date.accessioned 2021-09-14T08:31:55Z
dc.date.available 2021-09-14T08:31:55Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Shepetyak O.= Шепетяк О. М. SYMBOLIC TRANSFORMATION OF THE WIDOW`S IMAGE IN BIBLICAL CULTURAL TRADITION: SEMANTICS, ANALOGIES, UNIVERSAL FEATURES = Символічна трансформація образу вдови в Біблійній культурній традиції: семантика, аналогії, універсалії / Shepetyak O = Шепетяк О.М., Khrypko S. = Хрипко С.А. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв . - 2019. - № 3. - С. 67-72. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3368
dc.description Мета статті. Стаття присвячена проблемі символічних контекстів осмислення місця, статусу, обсягу захищеності і вра-зливості, обсягу самотності і задіяності вдови (і побічно –сироти) в просторі Біблійної традиції. Аксіологічна полівекторність та різноплановий духовно-семантичний зріз репрезентації Бібліййних жіночих образів є стрижневим фокусом уваги даної робо-ти. Методологічно публікація втілює переважно роботу виключно з першоджерелом. Робота побудована на методичному описі тих чи інших жіночих образів, виокремлених на сторінках Старого та Нового Заповіту з ціннісною акцентацією символічної спе-цифіки подачі кожного образу як такого. Задля потрактування стійких смислових констант задіяні методи семіотичного аналізу та герменевтики. В рамках компаративного аналізу даної проблеми, насамкінець пропонується невеликий історичний екскурс в національний простір репрезентації даної теми і акцентується український контекст духовно-семантичного пласту розуміння образу жінки-вдови. Наукова новизна – полягає в полісемантичному виокремленні серед Біблійних жіночих персоналій саме образу вдови - жінок, доля і ціннісний статус яких дещо по-іншому втілює і проблему материнства і шлюбу, і проблему вірності, і проблему можливості - чи- неможливості дітонародження, і проблему самотності, і феномен беззахисності і захищеності одно-часно. Констатації символічної трансформації та аксіологічної полівекторності цих апріорних проблем і присвячена дана публі-кація. Висновки. Констатовано певну суспільну полярність та духовну окремішність місця і ролі вдови в давній буттєвій тради-ції та полівекторну семантику Біблійного контексту трактування постаті вдови. Акцентовано різнопланові контексти самотності, обраності, посвяченості життя, покликання, полишеності і захищеності одночасно, Небесного заступництва, порівняння вдови зі статусом сиріт, левитів, подорожників-чужоземців тощо. Виокремлено апріорну символічність постаті вдови в цілому. Ідею обраності, благословенності, послуху, смирення, утаємниченого життя і, насамкінець, чуда непорочного зачаття втілює та, чиє ім‘я перекладається як «Сльози Моря». Резюмується - Діва Марія є вінцем осмислення образу вдови в Біблійній традиції. uk_UA
dc.description.abstract The purpose of the work is to analyze the specific features of a widow‘s image and status on the Bible pages, to consider semantic contexts of an image, to follow the parallels between the images of an orphan and a widow, to conceive a loneliness phenom-enon and orphans‘ and widows‘ protection in Biblical tradition. Axiological variety and poly vector spiritual and semantic representation of Biblical women‘ images are the main focuses of the issue. Methodologically the issue is based on the original source of the Bible. The work is based on methodical description of the women‘ images, who are selected from the Old and New Testament in order to high-light valued features of each image. Moreover, the methods of semantic analysis and hermeneutics are applied to consider semantic differences. The principles of comparative analysis are applied in order to reveal the traits of a widow‘s image in the blocks of historical texts and compare Ukrainian context of widows‘ existence with biblical one. Scientific novelty is in the poly semantic analysis of the women‘ Biblical context and widows‘ images separation with further analysis of their fates, valued statuses, which allowed them to em-body the problems of motherhood and marriage, future children birth and solitude, the problem of divine protection in different ways. The issue is devoted to the consideration of symbolic and axiological poly vector transformations of the mentioned problems. Conclusions. The social polarity and spiritual separation of a widow‘s place and role in ancient tradition, and poly vector semantics of a widow‘s Bibli-cal context are conceived. The attention is drawn to the varied contexts of solitude, selectiveness, devoted life, vocation, divine protec-tion of a widow. A widow‘s image is compared with orphans‘ statuses, levits, foreigners, etc. A widow‘s figure is shown as a symbolic one. The ideas of selectiveness, God blessing, obedience, and humility, a miracle of sacred and virgin life are embodied in a person, whose name is translated as ―tears of sea‖. Virgin Mary is a crown of a widow‘s image understanding in Biblical tradition. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject вдова uk_UA
dc.subject культурна традиція uk_UA
dc.subject цінність uk_UA
dc.subject історія образу uk_UA
dc.subject символ uk_UA
dc.subject аксіологія uk_UA
dc.subject сирота uk_UA
dc.subject символічність uk_UA
dc.subject семантика uk_UA
dc.subject самотність uk_UA
dc.subject обраність uk_UA
dc.subject захищеність uk_UA
dc.subject окремішність uk_UA
dc.subject заступництво uk_UA
dc.title SYMBOLIC TRANSFORMATION OF THE WIDOW`S IMAGE IN BIBLICAL CULTURAL TRADITION: SEMANTICS, ANALOGIES, UNIVERSAL FEATURES uk_UA
dc.title.alternative Символічна трансформація образу вдови в Біблійній культурній традиції: семантика, аналогії, універсалії uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account