Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

МІЖКУЛЬТУРНІ МЕНЕДЖМЕНТ-КОМУНІКАЦІЇ: МОДЕЛЮВАННЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ

Show simple item record

dc.contributor.author Коваленко, Єлена Ярославівна
dc.date.accessioned 2021-09-15T11:51:08Z
dc.date.available 2021-09-15T11:51:08Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Коваленко Є. Я. МІЖКУЛЬТУРНІ МЕНЕДЖМЕНТ-КОМУНІКАЦІЇ: МОДЕЛЮВАННЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ / Є.Я. Коваленко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв . - 2019. - № 3. - С. 106-115. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3379
dc.description The purpose of the work is modeling and forecasting the management of intercultural communications and to find ways of increasing their effectiveness with the position of the Ukrainian management. Methodological basis of research is the dialectical prin-ciple of cognition, systemic and cultural approaches, statistical survey methods, expert assessment, analytical groupings, mathematical modeling, analysis and forecasting management, intercultural communication, and the fundamental provisions of the theory of man-agement in an intercultural environment. The scientific novelty of the obtained results is the determination of quantitative ratios and patterns of different types of intercultural management communication that enables cultural predictions of the behavior of Ukrainian managers in the management cultures of different countries and reasonable to develop appropriate strategies in these countries and thereby to improve the efficiency of management communications. Conclusions. Management-communications – multicultural phe-nomenon. Therefore, in carrying out international business communication, the managers cannot afford to be guided by the view of the world solely through the prism of their own values. It is established that the right to maintain international business relationships and implementing intercultural management-communication is an approach that is based on the equal value of different cultures and recog-nition of cultural differences as a benefit that ensures the harmony of human existence. However, these differences bring disappoint-ment, because of the difficulty of their perception, confusion and unpredictability. Suggested in the article development based on statis-tical and mathematical measurements and models to minimize confusion and allow a quantitative feeling for intercultural differences and communication predictable reactions from the standpoint of Ukrainian culture management. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи – моделювання і прогнозування міжкультурних менеджмент-комунікацій та пошук шляхів підвищення їх ефективності з позицій українського менеджменту. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний і культурологічний підходи, статистичні методи опитування, експертного оцінювання, аналітичного групування, мате-матичного моделювання, аналізу та прогнозування міжкультурних менеджмент-комунікацій, а також фундаментальні положення теорії управління в міжкультурному середовищі. Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні кількісних спів-відношень і закономірностей різноманітних типів міжкультурної менеджмент-комунікації, що дозволяє здійснювати культурологі-чні прогнози імовірної поведінки українських менеджерів у менеджмент-культурах різних країн світу, а також обґрунтовано роз-робляти відповідні стратегії поведінки в цих країнах і за рахунок цього підвищувати ефективність менеджмент-комунікацій. Висновки. Менеджмент-комунікації – явище полікультурне. Тому здійснюючи міжнародне ділове спілкування менеджери не можуть дозволити собі керуватися поглядом на світ винятково крізь призму власних цінностей. Встановлено, що правильним у веденні міжнародних ділових відносин і здійсненні міжкультурних менеджмент-комунікацій є підхід, який ґрунтується на рівній цінності різних культур і визнанні культурних розбіжностей як певного блага, що забезпечує гармонійність існування людства. Однак ці розбіжності приносять розчарування, через труднощі їхнього сприйняття, заплутаність й непередбачуваність. Запропо-новані у статті розробки, що ґрунтуються на статистико-математичних вимірах і моделях, зводять до мінімуму заплутаність і створюють можливості кількісного відчуття міжкультурних розбіжностей та передбачуваності комунікаційних реакцій з позицій культури українського менеджменту uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject міжкультурна менеджмент-комунікація uk_UA
dc.subject тип комунікаційної менеджмент-культури uk_UA
dc.subject профіль міжкультурної менеджмент-комунікації uk_UA
dc.subject комунікаційна культурна розбіжність uk_UA
dc.subject комунікаційна реакція uk_UA
dc.subject модель менеджмент-комунікації uk_UA
dc.subject культурологічний прогноз uk_UA
dc.title МІЖКУЛЬТУРНІ МЕНЕДЖМЕНТ-КОМУНІКАЦІЇ: МОДЕЛЮВАННЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ uk_UA
dc.title.alternative Intercultural management-communication: modeling and cultural forecast uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account