Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

МАТЕМАТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ЗВУКОРЕЖИСЕРА

Show simple item record

dc.contributor.author Бєлявін, Володимир Федорович
dc.date.accessioned 2021-09-21T11:40:38Z
dc.date.available 2021-09-21T11:40:38Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Бєлявін В. Ф. МАТЕМАТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ЗВУКОРЕЖИСЕРА / В.Ф. Бєлявін // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв . - 2019. - № 3. - С. 196-201. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3413
dc.description The purpose of the article is to trace the presentation of scientific and technical concepts in modern works on the problems of sound engineering and acoustics.The information revolution has opened up new possibilities in the use of computer technologies in the system of music education, in connection with which the training of specialists of the 21st century has become impossible without mastering scientific, technical, and physical and mathematical knowledge. Methodology. To achieve the goal, the methods of the oretical generalization of physical and mathematical concepts and a comparative analysis of their presentation in educational literature on sound engineering and acoustics are used. Scientific novelty. For the first time, an analysis of the use of physico-mathematical terminology in educational literature on the training of sound engineers was conducted. For the first time, a consistent chain of ―thematic blocks of knowledge‖, which are associated with classical physical and mathematical ideas about sound, presented in an adapted form, was proposed. Conclusion. Taking into account the tendency of mathematization of applied and human sciences, it is advisable to create and introduce into the educational process of training sound engineers an integrated approach to the use of physical and math-ematical concepts, introduce the discipline "Scientific and technical fundamentals of sound engineering" into curricula and create an appropriate textbook. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи – простежити представлення науково-технічних понять у сучасних працях з проблем звукорежисури та акустики. Інформаційна революція відкрила нові можливості у використанні комп‘ютерних технологій в системі музичної освіти, а відтак підготовка спеціалістів ХХІ століття унеможливилась без оволодіння науково-технічними та фізико-математичними знаннями. Для досягнення мети застосовано методи теоретичного узагальнення фізико-математичних понять та порівняльного аналізу їх подання у навчальній літературі зі звукорежисури та акустики. Наукова новизна. Вперше проведено аналіз застосу-вання фізико-математичної термінології в навчальних підручниках з підготовки звукорежисерів. Вперше запропонований послі-довний ланцюжок «тематичних блоків знань», пов‘язаних із класичними фізико-математичними уявленнями про звук, викладе-них у адаптованому вигляді. Висновки. Враховуючи тенденцію до математизації прикладних та гуманітарних наук, доцільно розробити та увести у навчальний процес підготовки студентів-звукорежисерів комплексний підхід до застосування фізико-математичних понять, внести до навчальних планів дисципліну «Науково-технічні основи звукорежисури» та створити відповід-ний посібник. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject математизація uk_UA
dc.subject звукорежисери початківці uk_UA
dc.subject тематичні блоки знань uk_UA
dc.subject похідна функції uk_UA
dc.subject інтеграл uk_UA
dc.subject ряди Фур‘є uk_UA
dc.subject перетворення Фур‘є uk_UA
dc.subject диференціальні рівняння uk_UA
dc.title МАТЕМАТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ЗВУКОРЕЖИСЕРА uk_UA
dc.title.alternative Mathematization as a basis for the formation of basic knowledge and competencies of a modern sound producer uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account