Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ПАРТНЕРІВ У СПОРТИВНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ

Show simple item record

dc.contributor.author Бойко, Ольга Степанівна
dc.date.accessioned 2021-09-21T11:53:55Z
dc.date.available 2021-09-21T11:53:55Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Бойко О. С. СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ПАРТНЕРІВ У СПОРТИВНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ / О.С. Бойко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв . - 2019. - № 3. - С. 202-206. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3414
dc.description The purpose of the article is to identify the nature and features of the harmonization of the interaction of partners in sports ballroom dancing. The research methodology is based on the application of dialectic principles, which allowed to consider the art of sports dance as a phenomenon that changes and develops, and therefore requires development from the partners in the dance. Scien-tific novelty lies in the disclosure of the essence and features of the harmonization of the interaction of partners in sports ballroom dancing. Conclusions. The harmonious interaction of the subjects of the dance creation process is manifested in the consistency of the goals and the compliance of the means, methods and position of the contacting parties, contributes to the productive solution of socially and personally important tasks, stimulates the development of the individual and the group. The harmonious interaction of the partners of a dancing couple is an emotionally favorable contact between dancers, characterized by coordination of goals, coordination of efforts, mutual understanding and interpenetration, which manifests itself in musicality, plasticity of movements, duetness and the ability for joint improvisation when creating the emotional content of the picture performed dance. The harmony of the interaction of dancers in a pair depends on the level of development of the dancers as harmonious personalities. The structure of a dancer's personality acquires har-mony not on the basis of the proportional development of all its aspects, but as a result of the maximum development of those abilities that create its dominant direction, it gives meaning to life and activity. The basis of effective education and training in the art of sports dance are developed primary physical and musical rhythmic abilities. On their basis, special abilities can be developed (musicality, plas-ticity, duetness and creativity), which together create the prerequisites for the formation of harmonious interaction of dancers when cre-ating a dance. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті - виявити сутність та особливості гармонізації взаємодії партнерів у спортивних бальних танцях. Методо-логія дослідження ґрунтується на застосуванні діалектичних принципів, що дали змогу розглянути мистецтво спортивного тан-цю як феномен, що змінюється і розвивається, а відтак вимагає розвитку і від партнерів у танці. Наукова новизна полягає в розкритті сутності та особливостей гармонізації взаємодії партнерів у спортивних бальних танцях. Висновки. Гармонійна взає-модія суб‘єктів процесу створення танцю проявляється в узгодженості цілей і відповідності засобів, способів і займаної позиції контактуючих сторін, що сприяє продуктивному вирішенню соціально- й особистісно-значущих завдань, стимулює розвиток осо-бистості і групи. Гармонійна взаємодія партнерів танцювальної пари - це емоційно сприятливий контакт танцівників, що харак-теризується узгодженням цілей, координацією зусиль, досягненням взаєморозуміння і взаємопроникнення, що виявляється в музикальності, пластичності рухів, дуетності і в здатності до спільної імпровізації при створенні емоційно-чуттєвого смислового образу і розкритті змісту малюнка виконуваного танцю. Гармонійність взаємодії танцюристів у парі залежить від рівня розвитку танцюристів як гармонійних особистостей. Структура особистості танцюриста набуває гармонійності не на основі пропорційного розвитку всіх її сторін, а в результаті максимального розвитку тих її здібностей, які створюють домінуючу її спрямованість, що надає сенс життю і діяльності. Основою ефективного виховання і навчання мистецтву спортивного танцю є розвинені первинні фізичні і музично-ритмічні здібності. На їх основі в подальшому можуть бути розвинені спеціальні здібності (музикальність, пла-стичність, дуетність і креативність), які в сукупності створюють передумови для формування гармонійної взаємодії танцюристів під час створення танцю. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject спортивні бальні танці uk_UA
dc.subject гармонізація взаємодії uk_UA
dc.subject виконавська майстерність uk_UA
dc.subject емоційно-чуттєвий танцювальний образ uk_UA
dc.title СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ПАРТНЕРІВ У СПОРТИВНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ uk_UA
dc.title.alternative The essence of the interaction of partners in sports ballroom dancing uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account