Show simple item record

dc.contributor.author Савицька, Наталія Владиславівна
dc.date.accessioned 2021-09-22T13:18:09Z
dc.date.available 2021-09-22T13:18:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Савицька Н. В. Вікові аспекти композиторської життєтворчості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. мистецтвознавства. Спец. 17.00.03 "Музичне мистецтво" / Савицька Наталія Владиславівна ; М-во культури і туризму України, Нац. музична акад. України ім. П. І. Чайковського. – К., 2010. – 36 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3427
dc.description Dissertation thesis is dedicated to all-round consideration of composer personality in the aspect of influence of age dynamics upon the evolutionary process, nature and measure of intensity of manifestation of creative function at the background of change of age phases and their mental descriptions. Importance of age universalism as a polyfunctional principle of human life articulation, reflecting the process of development from birth to death, which acts as one of criteria of psychophysical, spiritual and professional maturity of an artist has been proved. Quite an extensive inter-disciplinary discourse, which unites philosophical-anthropologic, culturological, psychological and biographical blocks has been actualized. New direction of age music criticism has been grounded on the strength of functional, communicative, comparative, ontological and analytical methods of research. Mechanisms of reversibility of psychological age (old age of youth – youth of old age), age heterochrony, age simultaneousness, effects of impressing and sublimation, which influence the interval and degree of composers’ professional productivity have been considered. Biographical, age and evolutionary-stylistic criteria of periodization of life and creative work have been considered, prerequisites and motivation complex of spiritual-creative crises and unfinished works have been considered. As a result of systematization of significant empirical material, the notion of biographical scenario has been involved in musicological circulation for the first time; its varieties: crescendo, extinction, intermittent have been differentiated on the examples of life and creative fortunes of European composers of the above chronological periods. Late evolutionary period has been divided into types as prognostic, consolidating and reduced according to the course and measure of novelty. Complex of all-round theoretical observations has been extrapolating into the plane of age aspects of life and creative work of S.Lyudkevych, V.Barvinskyy and M.Kolessa. uk_UA
dc.description.abstract Дисертацію присвячено всебічному розгляду феномена композиторської особистості в аспекті впливу вікової динаміки на еволюційний процес, характеру та міри інтенсивності вияву креативної функції на тлі зміни вікових фаз та їх характеристик. Доводиться значущість універсалії віку як поліфункційного принципу членування життя, що відображує процес розвитку від народження до смерті і виступає одним з критеріїв психофізичної, духовної та професійної зрілості митця. Ставиться наголос на психовіковій, біографічній та креативній проекціях, які уможливлюють осягнення мотиваційного комплексу глибинних змін творчого мислення на концептуальному, жанровому та стильовому рівнях. Актуалізується широкий міждисциплінарний дискурс, що об’єднує філософсько-антропологічний, культурологічний, психологічний та біографічний блоки. Опираючись на функційний, комунікативний, компаративний, онтологічний та аналітичний методи дослідження, обґрунтовується новий напрямок вікового музикознавства. Його об’єктом обрано композиторську особистість як феномен і динамічний процес у просторі європейської культури ХІХ – початку ХХ століття, предметом – вплив вікової тотожності на особистісне і професійне формування, пізній період творчості як хронологічне, екзистенційне та естетико-стильове явище. Розглядаються механізми зворотності психологічного віку (старість юності – юність старості), вікової гетерохронії, вікової симультанності, ефекти імпресінгу та сублімації, що впливають на інтервал і ступінь професійної продуктивності композиторів. Пропонуються біографічний, віковий та еволюційно-стильовий критерії періодизації життєтворчого шляху, розглядаються передумови та мотиваційний комплекс творчих криз. Незавершеність деяких композиторських задумів трактується у трьох концептуальних вимірах – психологічному, онтологічному та феноменологічному. В результаті систематизації значного біографічного матеріалу в музикознавчий обіг вперше залучається поняття біографічного сценарію, диференціюються його різновиди – крещендуючий, згасаючий, перерваний. Завершальний етап становлення особистості композитора інтерпретується як вершина духовного та професійного самоздійснення, жанрово-стильова парадигма, що асимілює і якісно перестворює набутий досвід. За мірою новизни авторської позиції пізній еволюційний період типологізується як прогностичний, консолідуючий та редукований. Комплекс наріжних теоретичних спостережень дисертації екстраполюється у площину вікових аспектів життєтворчості видатних представників Львівської композиторської школи ХХ століття – С. Людкевича, В. Барвінського та М. Колесси з акцентом на пізньому еволюційному періоді. Вирішення обраної проблеми створило необхідний фундамент для побудови вельми перспективного нового наукового проекту. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського uk_UA
dc.subject вікові аспекти uk_UA
dc.subject композиторська життєтворчість uk_UA
dc.subject вік uk_UA
dc.subject вікова циклічність uk_UA
dc.subject вікова гетерохронія uk_UA
dc.subject оберненість психологічного віку uk_UA
dc.subject композиторська особистість uk_UA
dc.subject композиторська генерація uk_UA
dc.subject життєтворчість uk_UA
dc.subject біографічний сценарій uk_UA
dc.subject жанр uk_UA
dc.subject стиль uk_UA
dc.subject еволюційний процес uk_UA
dc.title ВІКОВІ АСПЕКТИ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ uk_UA
dc.title.alternative Age Aspects of Composer Life and Creative Work uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account