Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Проєктно-орієнтоване професійне спілкування як умова розвитку бібліотечного комунікативного середовища

Show simple item record

dc.contributor.author Шемаєва, Ганна Василівна
dc.contributor.author Грабар, Наталя Григорівна
dc.date.accessioned 2021-10-07T11:21:47Z
dc.date.available 2021-10-07T11:21:47Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Шемаєва Г. В., Грабар Н. Г. Проєктно-орієнтоване професійне спілкування як умова розвитку бібліотечного комунікативного середовища // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 1. С. 5–11. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3444
dc.description The purpose of the article is to describe features of professional project-oriented communication in foreign experience is visibility. The methodology is based on the principles of activity, systemic, sociocultural, communicative, humanistic, process approaches. The scientific novelty is the identification of areas of projectoriented communication, the use of which is advisable in the Ukrainian experience The main directions of professional project-oriented communication in foreign experience are highlighted. The first aspect is characterized by increased professional communication through pieces of training and seminars. The second is connected with the organization of direct forms (discussions, working meetings, conferences) and indirect forms (online forms). The third aspect of project-oriented communication is aimed at learning innovative forms development through a combination of traditional, interactive principles, summer schools in order to develop the mobility of teachers and students. Within the framework of the project activity, professional meetings, discussions, information exchange, and discussion of the design process form a certain network of constant connections between developers, executives, partners, managers. Conclusions. At the international level, the leading role in professional communication is assigned to social interaction in the framework of building partnerships between libraries, representatives of library science, education, and practice. Professional project-oriented communication is based on communicative, organizational, technological, and managerial aspects. Communicative provides for the organization of training, internships, conferences, advanced training and is characterized by the development of mobility of library specialists. The organizational and technological aspect takes into account joint projects of a managerial direction. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті. Дослідження пов’язане з висвітленням особливостей професійного проєктноорієнтованого спілкування на основі зарубіжного досвіду. Методологія дослідження ґрунтується на принципах діяльнісного, системного, соціокультурного, комунікативного, гуманістичного, процесного підходів. Новизною є виявлення напрямів проєктно-орієнтованого спілкування, застосування яких є доцільним у вітчизняній практиці. Висвітлено основні напрями професійного проєктно-орієнтованого спілкування на основі зарубіжних напрацювань. Перший аспект характеризується посиленням професійного спілкування через тренінги, семінари. Другий пов’язаний з організацією безпосередніх форм (дискусії, робочі зустрічі, конференції) та опосередкованих (онлайн форми). Третій аспект проєктно-орієнтованого спілкування спрямовано на розвиток інноваційних форм навчання через поєднання традиційних, інтерактивних принципів, літніх шкіл з метою розвитку мобільності викладачів і студентів. У межах проєктної діяльності професійні зустрічі, дискусії, обмін інформацією, обговорення процесу проєктування формують певну мережу сталих зв’язків розробників, відповідальних виконавців, партнерів, менеджерів. Висновки. На міжнародному рівні провідна роль у професійному спілкуванні відводиться соціальній взаємодії в межах формування партнерства між бібліотеками, представниками бібліотечної науки, освіти та практики. Професійне проєктноорієнтоване спілкування спирається на комунікативні, організаційно-технологічні, управлінські аспекти. Комунікативний передбачає організацію тренінгів, стажувань, конференцій, підвищення кваліфікації і характеризується розвитком мобільності бібліотечних фахівців. Організаційнотехнологічний аспект враховує спільні проєкти управлінського спрямування. Поширюється онлайн навчання у бібліотечній галузі, розвивається взаємодія між професіоналами галузі у віртуальному просторі. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject бібліотека uk_UA
dc.subject спілкування uk_UA
dc.subject проєктно-орієнтоване професійне спілкування uk_UA
dc.subject соціальна взаємодія uk_UA
dc.subject проєктна діяльність uk_UA
dc.subject зарубіжний досвід uk_UA
dc.title Проєктно-орієнтоване професійне спілкування як умова розвитку бібліотечного комунікативного середовища uk_UA
dc.title.alternative Project-oriented professional communication as a condition for the development of a library communicative environment uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account