Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Формування моделі публічної бібліотеки в умовах об’єднаних територіальних громад півдня України

Show simple item record

dc.contributor.author Бурміс, Ірина Валеріївна
dc.date.accessioned 2021-10-08T08:09:00Z
dc.date.available 2021-10-08T08:09:00Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Бурміс І. В. Формування моделі публічної бібліотеки в умовах об’єднаних територіальних громад півдня України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 1. С. 12–20. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3445
dc.description Purpose of the article. The analysis of the specificities of formation of the public library model in the conditions of creation of the united territorial communities (UTC) of the South of Ukraine. The methodology of the research is based on the complex of general methods (analysis, synthesis, generalization, and modeling) and approaches(system,socio-communicative, modernization). The scientific novelty of the work isto conduct a comprehensive study of the possibility of choosing libraries of Odesa, Kherson, and Mykolayiv a certain profile and their own path of development in the formation of UTC as centers of legal and regional information in the form of centers of public initiatives, socio-communication platforms, multimedia mobile libraries or multicultural centers. Conclusions. Suggestions that are based on the comparison of the advantages and disadvantages of the proposed models of reforming the library network are made regarding the development of the optimal model of functioning of public libraries in the South of Ukraine, which provides for the following important elements. Firstly, automation, that is based on the development and implementation of the newest information technologies, which, in turn, activatesthe material and technical base modernization, organization structure, and the library staff training; providing new services or products. Secondly, renovating the activity and staff management methods. Thirdly, providing stable financing to UTC possibilities, applying marketing and advertising technologies of library activity popularization according to the UTC functioning. Next, saving the valuable stuff resource and technologies in library staff ’ work. Then, organizing the UTC public library work as the informative intelligent center, cultural and leisure space, that is discovered on the Chornomorska library example. Finally, the introduction of non-stationary library services on the basis of the Law of Ukraine «On territorial communities’ cooperation». uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи. Аналіз особливостей формування моделі публічної бібліотеки в умовах утворення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Півдня України. Методологія дослідження ґрунтується на комплексі загальнонаукових методів (аналіз, синтез, узагальнення, моделювання) та підходів (системний, соціокомунікативний та модернізаційний). Наукова новизна роботи полягає у здійсненні комплексного дослідження можливості обрання бібліотеками Одещини, Херсонщини та Миколаївщини певного профілювання та власного шляху розвитку в умовах утворення ОТГ в якості центрів правової та регіональної інформації у вигляді центрів громадських ініціатив, соціокомунікаційних майданчиків, мультимедійних мобільних бібліотек або мультикультурних центрів. Висновки. На основі зіставлення переваг і недоліків запропонованих моделей реформування бібліотечної мережі надано пропозиції стосовно вироблення оптимальної моделі функціонування публічних бібліотек Півдня України, що передбачає наступні важливі елементи. По-перше, автоматизацію, яка ґрунтується на розвитку й упровадженні новітніх інформаційних технологій, що, у свою чергу, сприяє модернізації матеріальнотехнічної бази, організаційної структури та підготовки бібліотечних кадрів. По-друге, надання нових послуг або продукції, оновлення методів управління діяльністю й персоналом. По-третє, забезпечення стабільного фінансування та застосування маркетингових і рекламних технологій популяризації бібліотечної діяльності в умовах функціонування ОТГ. По-четверте, збереження цінного кадрового ресурсу та технологізацію роботи бібліотечних працівників. По-п’яте, організацію роботи публічної бібліотеки ОТГ як інформаційного інтелект-центру та культурно-дозвільного простору, що розглянуто на прикладі Чорноморської бібліотеки. По-шосте, необхідність запровадження нестаціонарного бібліотечного обслуговування на засадах ЗаконуУкраїни «Про співробітництво територіальних громад». uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject публічні бібліотеки uk_UA
dc.subject південь України uk_UA
dc.subject об’єднані територіальні громади (ОТГ) uk_UA
dc.subject модернізація uk_UA
dc.subject модель uk_UA
dc.subject профілізація uk_UA
dc.title Формування моделі публічної бібліотеки в умовах об’єднаних територіальних громад півдня України uk_UA
dc.title.alternative Formation of the public library model in the conditions of united territorial communities of the south of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account