Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Бібліотечні онлайн-каталоги: еволюція технологій

Show simple item record

dc.contributor.author Веремчук, Олена Володимирівна
dc.contributor.author Трачук, Людмила Федорівна
dc.date.accessioned 2021-11-15T12:35:53Z
dc.date.available 2021-11-15T12:35:53Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Веремчук О. В., Трачук Л. Ф. Бібліотечні онлайн-каталоги: еволюція технологій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 2. С. 42-50. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3514
dc.description The purpose of the article is an analysis of evolutionary stages in the development of online-catalog and the requirements to these services in the context of customer orientation. The methodological basis of scientific intelligence is a customer-oriented approach that allows studying library products and services through the prism its accordance and level of satisfaction needs of customers (users) in the library; the principle of historicism, allowed to identify the origins of online cataloging, the stages of its development and quality of online-catalogs; source analysis and synthesis. The scientific novelty is the technological evolution of online catalogs were studied the first time in the Ukrainian library and the modern requirements to these services in the context of customer orientation and web 2.0 technologies are defined. Conclusions – automation of library at the current stage should be concentrated on developing and deploying electronic catalogs which are suited to the expectation of the new generation as competent web users. Improving the search tools should not be directed at the library staff but used for breaking down the barriers that users have when trying to navigate in different library resources and websites therefore will be possible while the architecture of modern automated library information systems does not interfere with the cooperation of the user and catalog. The evolutionary solution to this problem can be a reconstruction of automated libraries and information systems in the way by changing their architecture to one the user is orientated. uk_UA
dc.description.abstract Метою дослідження є аналіз еволюційних етапів розвитку бібліотечних онлайн-каталогів (OPAC) та сучасних вимог до цих сервісів в контексті клієнтоорієнтованості. Методологічною базою наукової розвідки є клієнтоорієнтований підхід, який передбачає дослідження бібліотечних продуктів та послуг через призму їх відповідності і рівня задоволення потреб клієнтів (користувачів) бібліотеки; принцип історизму, який дозволив виявити витоки онлайн-каталогізації, етапи її розвитку та притаманні кожному етапу властивості онлайн-каталогів; джерелознавчий аналіз та синтез. Наукова новизна полягає в тому, що вперше в українському бібліотекознавстві досліджено технологічну еволюцію онлайн-каталогів та означені сучасні вимоги до цих сервісів в контексті клієнтоорієнтованості та технологій веб 2.0. Висновок. На поточному етапі автоматизації бібліотек всі зусилля мають бути зосереджені на розробці і розгортанні інтерфейсів електронних каталогів, які якнайкраще підходять для задоволення очікувань нинішнього покоління вебкомпетентних користувачів. Вдосконалення пошукових інструментів має бути спрямоване не на співробітників бібліотеки, а використовуватися, щоб зламати бар'єри, з якими стикаються користувачі, коли намагаються орієнтуватися в різнорідних ресурсах бібліотеки і веб-сайтах, що стане можливим, коли архітектура сучасних автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем, орієнтована на виробничий процес, не перешкоджатиме кооперації користувача і каталогу. Еволюційним вирішенням цієї проблеми може бути реконструкція автоматизованих бібліотечноінформаційних систем шляхом зміни їх архітектури на таку, що орієнтована на користувача. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject онлайн-каталог uk_UA
dc.subject OPAC uk_UA
dc.subject клієнтоорієнтованість uk_UA
dc.subject бібліотека uk_UA
dc.subject історія каталогізації uk_UA
dc.subject веб-компетентний користувач uk_UA
dc.title Бібліотечні онлайн-каталоги: еволюція технологій uk_UA
dc.title.alternative Library opac: evolution of technologies uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account