Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Show simple item record

dc.contributor.author Хлебосолов, Ігор Олексійович
dc.date.accessioned 2020-04-24T08:13:36Z
dc.date.available 2020-04-24T08:13:36Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Хлебосолов І. О. Теоретико-методолочні засади державного регулювання національного культурного простору / Ігор Олексійович Хлебосолов // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. - Київ : Міленіум, 2017. - Вип. ХХХVIII. - С. 22-30 uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/354
dc.description Purpose of Article. The purpose of the research is to implement cultural analysis of theoretical and methodological foundations of the modern state cultural policy of Ukraine, which is aimed at building a national cultural space. On the one hand, it is determined by the recent domination of the traditions of the Soviet unitary policy on the other – by the introduction of innovations in the field of state regulation in the field of culture. Methodology. The author used comparative, sociocultural, integrative methods. In the study of the problem, it was also taken into account postmodern paradigm and synergistic research in the field of culture, general philosophical methodology, based on the principles of determinism and dialectics. Using these research methods helped the author to systematize empirical and theoretical results. Scientific Novelty. The scientific novelty of the results is the conceptualization the term «national cultural space». The cultural space is a certain concentration of meaning (value-content, temporal, spatial and geographical) and contains in itself the type of culture that is the mentality of the space, its spiritual content. The cultural space is not only an area where cultural activities implement and meet the cultural needs of citizens. Conclusions. Analysed theoretical basis of the research topic, we have concluded that in the context of world culture, national cultural space acts as a holistic phenomenon in an indivisible unite, despite the complex and contradictory nature of historical development.. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи полягає у здійсненні культурологічного аналізу державного регулювання національного культурного простору України, спрямованої на розбудову національного культурного простору, детермінованого, з одного боку, недавнім пануванням традиції радянської унітарної політики, з іншого - запровадженням інновацій у сфер державного регулювання в галузі культури. Методологія дослідження. У дослідженні використано компаративний, соціокультурний, інтегративний методи дослідження. При дослідженні проблеми було також взято до уваги постмодерністські та синергетичні дослідницькі парадигми в галузі культурології, а також загально-філософська методологія, що грунтується на засадах детермінізму та діалектики. Використання вказаних методів дослідження сприяло систематизації емпіричного матеріалу її отриманих власних теоретичних результатів. Наукова новизна одержаних результатів обумовлена вибором теми дослідження, яка в українському культурологічному науковому вимірі не набула системного висвітлення. Обгрунтовано ідею, що культурний простір – це не тільки сфера, в якій реалізується культурна діяльність і задовольняються культурні потреби громадян. Концептуалізація поняття «національний культурний простір» дає змогу дійти висновку, що культурний простір – це певна концентрація смислів (ціннісно-змістових, часових, просторово-географічних), та вміщує у себе тип культури, що становить ментальність такого простору, його духовний вміст. Висновки. Теоретичне обгрунтування дає змогу зробити висновок, що у контексті світової культури національний культурний простір, незважаючи на складний і суперечливий характер історичного розвитку, виступає за цілісний феномен у неподільній єдності.
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject культура uk_UA
dc.subject державне регулювання uk_UA
dc.subject культурний простір uk_UA
dc.subject Україна uk_UA
dc.subject національний культурний простір uk_UA
dc.title ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ uk_UA
dc.title.alternative Historiographical review of theoretical and methodological principles of state regulation of national cultural space uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account