Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

ХУДОЖНІ ПРИЙОМИ "ПОДВІЙНОГО КОДУВАННЯ" В СИНТЕЗІ МИСТЕЦТВ

Show simple item record

dc.contributor.author Афоніна, Олена Сталівна
dc.date.accessioned 2020-04-24T09:36:03Z
dc.date.available 2020-04-24T09:36:03Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Художні прийоми "подвійного кодування" в синтезі мистецтв / О. С. Афоніна // /Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: збірник наукових. праць. - Київ, НАКККІМ, 2017. - Вип. ХХXVIII. - С. 118-128 uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/357
dc.description Purpose of Article. The purpose of the article is to highlight the artistic techniques «double coding» in the synthesis of the arts. Methodology. The methodology of the study is to apply a systematic approach that allows you to identify the features of the use of artistic methods of «double coding» in the synthesis of the arts. Scientific Novelty. The scientific novelty of this work is presented the study of artistic techniques «double coding» in the synthesis of the arts. Experience of past culture in the form of mythological, sacred, folk-codes of images and citations, allusions and reminiscences are widely used in the art of Postmodernism. Advertising appeal of modern works is associated with the use of well-known names in the artistic practice (Shakespeare, Orpheus, Eurydice, etc.). Citations, allusions, reminiscences as the artistic techniques of «double coding» through semantic function and means of transformation of the code-symbols and their inclusion in the system of intertextuality create conditions for dual decoding of content works. Conclusions. The synthesis of the arts in Postmodernism is often characterized by the eclectic mix of art and mosaic imagery, represents a wide palette of artistic codes in their dialogues. Disclaimer from the classical canon has led to the fact that artistic expression is supplemented by conventional signs in the form of symbols and code words, fragmentation and uncertainty of post-modern text is cemented in a holistic action. Codes images and symbols codes in the product titles ensure its recognition. In the processes of perception and interpretation techniques of «double coding» and decoding are complex. It means they require knowledge of cultural codes, and at the same time, simply because that provided auditory and visual aesthetic synthesis of apperception, which is based on playback experience. Images of the codes through techniques of «double coding» enter the text to build a synthetic product, ensuring the preservation, processing and transmission of information from well-known works of the contemporary. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи. Визначити особливості художніх прийомів «подвійного кодування» в синтезі мистецтв. Методологія дослідження полягає в застосуванні системного підходу, який дає змогу виявити особливості використання художніх прийомів «подвійного кодування» в синтезі мистецтв. Наукова новизна роботи пов’язана з вивченням художніх прийомів «подвійного кодування» в синтезі мистецтв. Досвід минулої культури у вигляді міфологічних, сакральних, фольклорних кодів-образів та цитат, алюзій і ремінісценцій репрезентується у постмодерністському мистецтві. Рекламна привабливість сучасного твору пов’язана з використанням відомих назв у мистецькій практиці (Шекспір, Орфей, Евредіка тощо). Цитати, алюзії, ремінісценції як художні прийоми «подвійного кодування» через функції семантики, засоби трансформації кодів-символів та включення їх у систему інтертекстуальності створюють умови для подвійного розкодування змісту творів. Висновки. Синтез мистецтв, а у постмодернізмі часто на рівні еклектичного або мозаїчного поєднання художньої образності, презентує широку палітру кодів в їхніхх мистецьких діалогах або навіть у полілогах. Відмова від класичних канонів привела до того, що художня виразність доповнюється умовними знаками у виглядіі символів і кодових позначень, які фрагментарність і невизначеність постмодерністського тексту цементують у цілісне дійство. Коди-образи та символи-коди в назві твору забезпечують його розпізнавання. Звичайно, прийоми "подвійного кодування" і розкодування у процесах сприйняття та інтерпретації є складними, тому що забезпечуються аудіально та візуально синтезом естетичної апперпепції, яка грунтується на відтворенні досвіду. Коди-образи через прийоми "подвійного кодування" (цитати, алюзії, ремінісценції) проникають у текстову побудову синтетичного твору, забезпечуючи збереження, переробку і передачу інформаціії від відомого твору до сучасного.
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject подвійне кодування uk_UA
dc.subject синтез мистецтв uk_UA
dc.subject художні прийоми uk_UA
dc.title ХУДОЖНІ ПРИЙОМИ "ПОДВІЙНОГО КОДУВАННЯ" В СИНТЕЗІ МИСТЕЦТВ uk_UA
dc.title.alternative Artistic techniques «double coding» in the synthesis of the arts uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account