Show simple item record

dc.contributor.author Антошко, Марина Олегівна
dc.date.accessioned 2022-01-21T09:48:55Z
dc.date.available 2022-01-21T09:48:55Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Антошко М. О. Старовинний театр та музичне мистецтво Китаю // Мистецтвознавчі записки. 2020. Вип. 37. С. 85-89. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3804
dc.description The purpose of the article is to study the problem of ancient Chinese theater and the influence of musical art on the ancient traditions of the country. The methodology of the study is to use historical and biographical methods in the study of this topic. The scientific novelty of the article is to study the feasibility of the problem of the worldview of ancient China, based on the musical traditions and theatrical life of the country. The historical names of the philosophers who influenced the development of the system of music and education, which affected the cultural traditions of the countries of the East, were distinguished. Conclusions. Based on a study of ancient theater and music, the country has identified a distinctive Chinese culture. The problem of studying the worldview system of ancient China as the basis for the emergence of the musical tradition has interested many scholars because it influenced the cultural life of the countries of the East. Philosophical views influenced both theatrical life and the musical art of the country. Thus, China's cultural traditions were based on ancient Chinese philosophies: Confucianism, Taoism, and Buddhism. Special attention was paid to the issue of education, in particular aesthetics, in China. Music education has played an important role in China's culture. Confucius emphasizes the comprehensive development of man while emphasizing the morality of the individual. Therefore, China's theatrical art is distinguished by cultural unity and originality. Musical load played a big role. The Chinese worldview is based on a vision of nature as a living organism. The first sprouts of musical and theatrical art emerge. XII-XIII centuries marked the birth of Chinese opera. The Chinese theater was in full understanding of the people. The musical side of the classical theater is characterized by an unbroken unity of sound, words, and dance. Circle of images, moods, techniques of acting is characterized by a certain type of melody, rhythm, composition of the orchestra. The topics of the ancient theater and Chinese art are interesting and not fully understood, which necessitates further development in the study of this issue. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи полягає у вивченні проблеми старовинного театру Китаю та впливу музичного мистецтва на древні традиції країни. Методологія дослідження полягає у використанні історичного та біографічного методів у вивченні цієї тематики. Наукова новизна статті полягає у дослідженні проблеми світогляду стародавнього Китаю, спираючись на музичні традиції та театральне життя країни. Було виокремлено історичні імена філософів, які вплинули на розвиток системи музичного мистецтва та освіти, що позначилось на культурних традиціях країн Сходу. Висновки. На основі вивчення проблеми старовинного театру та музичного мистецтва країни виявили самобутню китайську культуру. Проблема вивчення світоглядної системи стародавнього Китаю як підґрунтя виникнення музичної традиції цікавила багатьох науковців, адже здійснювала вплив на культурне життя країн Сходу. Філософські погляди впливали як на театральне життя, так і на музичне мистецтво країни. Отже, культурні традиції Китаю спирались на древні філософії Китаю: конфуціанство, даосизм та буддизм. Питанням виховання, зокрема естетиці, в Китаї приділялась особлива увага. Музичне виховання займало важливу роль у культурі Китаю. Конфуцій наголошує на всебічному розвитку людини, при цьому роблячи акцент на моральність особистості. Отже, театральне мистецтво Китаю відрізняється культурною єдністю та своєрідністю. Музичне навантаження відігравало велику роль. Світогляд китайців побудований на баченні природи як живого організму. Виникають перші паростки музично-театрального мистецтва. XII-XIII століття ознаменовані зародженням китайської опери. Китайський театр був в повному розумінні народним. Музична сторона класичного театру відрізняється нерозривною єдністю звуку, слова і танцю. Коло образів, настроїв, прийомів акторської гри характеризується певним типом мелодики, ритміки, складом оркестру. Тематика старовинного театру та музичне мистецтво Китаю є цікавою й не до кінця вивченою, що зумовлює потребує подальшого розвитку у вивченні даної проблематики. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject театр uk_UA
dc.subject старовинний театр uk_UA
dc.subject музичне мистецтво uk_UA
dc.subject Китай uk_UA
dc.subject культурні традиції uk_UA
dc.subject філософія країни uk_UA
dc.subject конфуціанство uk_UA
dc.subject даосизм uk_UA
dc.subject буддизм uk_UA
dc.title Старовинний театр та музичне мистецтво Китаю uk_UA
dc.title.alternative Ancient Theater and Music of China uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account