Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Традиції богослужбового хорового виконавства Галичини в культурно-мистецькій практиці камерного хору "Кредо" (м. Івано-Франківськ)

Show simple item record

dc.contributor.author Зваричук, Жанна Йосипівна
dc.date.accessioned 2022-01-21T10:05:32Z
dc.date.available 2022-01-21T10:05:32Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Зваричук Ж. Й. Традиції богослужбового хорового виконавства Галичини в культурно-мистецькій практиці камерного хору "Кредо" (м. Івано-Франківськ) // Мистецтвознавчі записки. 2020. Вип. 37. С. 95-100. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3806
dc.description The purpose of the article is determined by the need to highlight the cultural and artistic activities of the first professional liturgical choir of the Ukrainian Greek Catholic Church (UGCC) and to study (in retrospect) the significance of this activity for enriching the Halychyna traditions of liturgical performance. The methodology of the study is to combine cultural and musicology methods. This methodology allows forming a holistic view of the spiritual musical culture and choir singing of the Ukrainians. The scientific novelty of the work is determined by the need to improve the study and the evaluation of the scale of cultural and artistic activity of the bishopric chamber choir "Credo" in all-Ukrainian and world musical and scientific contexts, to prove the relation of his activity to the historic processes of the formation and development of the liturgical choir art of Halychyna. Conclusions. The spiritual musical culture of the Ukrainians has been formed for many centuries. It has been closely connected with Christianity for more than a thousand of years. Spiritual choir singing has undergone a few stages in its development, from the ancient monody to the modern polyphony. It was removed from practice for a long time but during the years of Independence of Ukraine, there arose new tasks for its revival. The bishopric chamber choir "Credo" takes an important place in this process. It is the first professional choir organized in the central cathedral of the UGCC in Ivano-Frankivsk. Thanks to the initiated professional liturgical practice of the choir, the process of church singing renaissance were introduced in the region. The chamber choir "Credo" is not only the representative of the Halychyna church liturgical traditions, but also a propagandist and integrator of the national musical culture in the world cultural space by means of performing, recording, and publishing. The choir popularizes national musical culture at all the stages of its creative activity. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи зумовлена потребою висвітлити культурно-мистецьку діяльність першого професійного богослужбового хорового колективу Української греко-католицької церкви (УГКЦ) та крізь призму історичної ретроспективи дослідити значення цієї діяльності у збагаченні галицьких традицій богослужбового виконавства. Методологія дослідження полягає у поєднанні культурологічного та музикознавчого методів, що дозволяє сформувати цілісне уявлення про духовну музичну культуру та хоровий спів нашого народу. Наукова новизна роботи визначається необхідністю поглиблення вивчення та об’єктивної оцінки масштабу культурно-мистецької діяльності архієрейського камерного хору «Кредо» в загальноукраїнському й світовому музичному, а також науковому контексті, доведенні органічного зв’язку його діяльності з історичними процесами розвитку й становлення богослужбового хорового мистецтва Галичини. Висновки. Духовна музична культура нашого народу формувалася протягом багатьох століть і вже більше тисячі років тісно пов’язана з християнством. Духовний хоровий спів проходив кілька етапів сого розвитку, від старовинної монодії до сучасного багатоголосся, довший час був вилучений з практики, але в роки Незалежності України виникли нові завдання щодо його відродження. Важиву нішу в цьому процесі займає Митрополичий камерний хор «Кредо», який був першим професійним колективом, організованим при центральному катедральному соборі УГКЦ міста Івано-Франківська. Завдяки розпочатій професійній богослужбовій практиці хорового колективу в регіоні запровадився процес відродження церковного співу. Камерний хор «Кредо» доцільно вважати не лише представником галицьких церковних богослужбових традицій, але й пропагандистом та інтегратором у світовий культурний простір національної музичної культури завдяки виконавській, звукозаписуючій та видавничій діяльності, а також її популяризації на всіх етапах колективного творчого життя. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject хор uk_UA
dc.subject богослужбове виконавство uk_UA
dc.subject галицька традиція uk_UA
dc.subject "Кредо" uk_UA
dc.subject культурно-мистецька практика uk_UA
dc.subject греко-католики uk_UA
dc.subject Івано-Франківськ uk_UA
dc.title Традиції богослужбового хорового виконавства Галичини в культурно-мистецькій практиці камерного хору "Кредо" (м. Івано-Франківськ) uk_UA
dc.title.alternative The traditions of Halychyna divine service choir performing in the cultural and musical practice of the chamber choir “Credo” (Ivano-Frankivsk) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account