Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК ЗАСІБ ПЕРЕДАЧІ РЕКЛАМНОЇ ІДЕЇ У ПОЛІГРАФІЇ

Show simple item record

dc.contributor.author Богословська, Юлія Володимирівна
dc.contributor.author Малік, Тетяна Вячеславівна
dc.date.accessioned 2022-02-22T13:34:45Z
dc.date.available 2022-02-22T13:34:45Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Богословська Ю. В., Малік Т. В. Графічний дизайн як засіб передачі рекламної ідеї у поліграфії // Культура і сучасність. 2021. № 2. С. 136-139. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/4086
dc.description The purpose of the article is a substantiation of the use of visual images in the form of graphic models in printing advertising, consideration of the basic categories of graphic design in advertising, generalization of theoretical approaches to understanding the essence and content of the visual design of the advertising product. Methodology: analysis, synthesis, generalization. The research methodology consists in the application of general and special methods of cognition, in particular, the author used comparative analysis, synthesis and generalization, terminological, chronological and other research methods, among which a special place is occupied by review-analytical monitoring of publications. The scientific novelty lies in the substantiation of the introduction of the visual image of the text in the layout of the advertising project as a necessary addition to the traditional use of graphics, taking into account the peculiarities of the advertising communication process. This provided an opportunity to generalize and specify the specifics of the development of advertising ideas in printing through graphic design. Conclusions: As a result of the study it was found that the basis of graphic design in advertising is the application in practice of interdisciplinary knowledge and skills, the specifics of figurative expression in the artistic sense of the word. It was also found that the use of means of visualization of verbal and nonverbal information in the creative advertising concept is a very important component when considering the design function as a means of transmitting advertising information in printing. Derivatives that underlie the disclosure of creative advertising ideas with the help of design tools have been identified. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи: обґрунтування використання візуальних зображень у вигляді графічних моделей в поліграфічній рекламі, розгляд базових категорій графічного дизайну в рекламі, узагальнення теоретичних підходів для розуміння сутності та змісту візуального оформлення рекламного продукту. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальних і спеціальних методів пізнання. Зокрема, для проведення дослідження застосовано порівняльний аналіз, синтез, узагальнення, термінологічний, хронологічний та інші методи, серед яких особливе місце посідає оглядово-аналітичний моніторинг публікацій. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні впровадження візуального образу тексту в макет рекламного проекту як необхідного доповнення до традиційного використання графічних засобів з урахуванням особливостей рекламного комунікативного процесу. Це надало можливість узагальнити та конкретизувати специфіку розвитку рекламної ідеї у поліграфії за допомогою графічного дизайну. Висновки. За підсумками проведеного дослідження можемо констатувати, що підґрунтям графічного дизайну в рекламі є застосування на практиці міждисциплінарних знань, навичок і специфіки образної виразності. Крім того, було виявлено, що у креативній рекламній концепції, при розгляді функції дизайну, як засобу передачі рекламної інформації у поліграфії, використання засобів візуалізації вербальної та невербальної інформації є дуже важливою складовою. Виявлено похідні, що складують основу розкриття креативної рекламної ідеї за допомогою дизайнерських засобів. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject графічний дизайн uk_UA
dc.subject рекламна ідея uk_UA
dc.subject ідея uk_UA
dc.subject поліграфія uk_UA
dc.subject графічні моделі uk_UA
dc.subject поліграфічна реклама uk_UA
dc.subject реклама uk_UA
dc.subject рекламний продукт uk_UA
dc.subject рекламний проект uk_UA
dc.subject графічні засоби uk_UA
dc.subject рекламний комунікативний процес uk_UA
dc.subject креативна рекламна концепція uk_UA
dc.subject рекламна концепція uk_UA
dc.subject засіб передачї uk_UA
dc.subject рекламна інформація uk_UA
dc.subject інформація uk_UA
dc.subject дизайнерські засоби. uk_UA
dc.subject візуальні зображення uk_UA
dc.subject графічні моделі uk_UA
dc.subject культура uk_UA
dc.subject дизайн uk_UA
dc.subject візуальна комунікація uk_UA
dc.subject моделювання uk_UA
dc.subject оформлення uk_UA
dc.subject дослідження uk_UA
dc.subject техніка uk_UA
dc.subject проектування uk_UA
dc.subject середовище uk_UA
dc.subject синтетичність uk_UA
dc.subject ландшафт uk_UA
dc.subject стиль uk_UA
dc.subject направлення uk_UA
dc.subject трансформація uk_UA
dc.title ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК ЗАСІБ ПЕРЕДАЧІ РЕКЛАМНОЇ ІДЕЇ У ПОЛІГРАФІЇ uk_UA
dc.title.alternative Graphic design as a means of advertising transmission ideas in polygraphy uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account