Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Формування етнополітики в Українї: теоретико-методологічні та концептуальні засади

Show simple item record

dc.contributor.author Антонюк, Олександр Васильович
dc.date.accessioned 2020-09-03T08:00:02Z
dc.date.available 2020-09-03T08:00:02Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Антонюк О. В. Формування етнополітики в Українї: теоретико-методологічні та концептуальні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра політ. наук : Спец. 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознавство" / Олександр Васильович Антонюк ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. К., 2001. 29 c. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2065
dc.description The complex analysis concerning with the process of formation the native ethnic policy in thelight of modern state creating processes in Ukraine and world has been made. Variety of theoretical methodological and conceptional problems of formation ethnic policy is studied in the dissertation. The process of formation by the Ukrainian social and political thinking the ideas, concepts of solving the national problems in Ukraine is seen in retrospective. The historical experience (positive or negative) its lessons in the field of ethnic policy taking place on the territory of Ukraine is examined. The mechanism of formating the international standards of saving the rights of national minorities and their application in acting legislation is studied. The mutual influence of ethnic processes taking place in Ukraine and other countries which appeared in postsoviet area, especially in Russian Federation, was shown. The level of legal guaranteeing in state regulation of interethnic relations is considered. The solving of problems concerning the saving and developing cultures of ethnic groups living in Ukraine is analysed on the legislative and political levels. The peculiarities of mutual interaction of cultures in the field of ethnic policy in Ukrainian society is also investigated. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації здійснений комплексний аналіз формування вітчизняної етнополітики у контексті сучасних державотворчих процесів в Україні й світі. Характеризуються теоретико-методологічні, концептуальні засади формування етнополітики. Осмислюється у ретроспективі процес вироблення українською суспільно-політичною думкою ідей, концепцій вирішення національного питання в Україні. Досліджується історичний досвід (позитивний і негативний), його уроки у галузі етнічної політики, здійснюваної на території України. Вивчається механізм формування міжнародних стандартів захисту прав національних меншин та їх застосування у чинному законодавстві. Показано взаємовплив етнополітичних процесів, що відбуваються в Україні і країнах, що утворились на пострадянському просторі, зокрема в Російській Федерації. Розкривається рівень правового забезпечення державного регулювання міжетнічними відносинами. Аналізується вирішення на законодавчому і політичному рівнях проблем збереження і розвитку культур етнічних груп, які проживають в Україні, а також досліджуються особливості взаємодії культур в поліетнічному українському суспільстві. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України uk_UA
dc.subject етнополітика uk_UA
dc.subject Україна uk_UA
dc.subject етнічні (національні) меншини uk_UA
dc.subject нація uk_UA
dc.subject етнополітичний процес uk_UA
dc.subject етнополітологія uk_UA
dc.subject міжетнічні відносини uk_UA
dc.subject етнологія uk_UA
dc.title Формування етнополітики в Українї: теоретико-методологічні та концептуальні засади uk_UA
dc.title.alternative The Formation of the Ethnic Policy in Ukraine: Methodological and Conceptual Ideas uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account