Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Sustainable design. Проектні підходи і напрямки розвитку

Show simple item record

dc.contributor.author Вергунова, Наталія Сергіївна
dc.date.accessioned 2022-01-16T19:18:33Z
dc.date.available 2022-01-16T19:18:33Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Вергунова Н. С. Sustainable design. Проектні підходи і напрямки розвитку // Мистецтвознавчі записки. 2020. Вип. 38. С. 20-24. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3730
dc.description The purpose of the article covers the question of «Sustainable design», its design approaches, and possible directions of development. The results can be used to clarify the theoretical basis of environmentally conscious design and improve the corresponding algorithms in the design process. The methodology centers on applying f historical-comparative and chronological methods, as well as the method of terminological analysis, which helped to identify and consider terminological interpretations of recycling and upcycling as design approaches, and other terms related to the concept of environmentally conscious design. The scientific novelty of the study is to broaden the understanding of complex consideration of design at the present stage in the context of theoretical and methodological concepts with an environmental component, in particular with environmentally conscious design. Conclusions. The concept of «Sustainable design», covered in this article, as an environmentally conscious design, has a sufficient theoretical study. The practical significance can be represented in the form of two main design approaches, operating with the secondary use («re-use») of both raw materials (recycling) and the product itself (upcycling) in order to create a new consumer object. Possible directions for the development of Sustainable design cover professional communities of designers, associations of companies and organizations, state programs, but the most relevant are environmentally-oriented, educational programs for the training of qualified people in the field of design. These specialists will operate with optimal approaches for the development of facilities with environmental value, as well as improve them, identifying the most appropriate design solutions. The design results of these specialists will also contribute to the formation of public awareness regarding the «culture of behavior» with household waste and the rational use of resources. uk_UA
dc.description.abstract Мета дослідження полягає у розгляді поняття «Sustainable design», виявленні його проектних підходів і можливих напрямків розвитку. Отримані результати можуть бути використані для уточнення теоретичної бази екологічно усвідомленого проектування і вдосконалення відповідних алгоритмів проектного процесу. Методологія дослідження полягає в застосуванні історико-порівняльного та хронологічного методів, а також методу термінологічного аналізу, що сприяло виявленню термінологічних трактувань щодо ресайклінгу та апсайклінга, як проектних підходів, а також розгляду інших суміжних понять в контексті екологічно усвідомленого проектування. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про комплексний розгляд дизайну на сучасному етапі в контексті теоретико-методологічних концепцій з екологічною складовою, зокрема стосовно екологічно усвідомленого проектування. Висновки. Розглянуте в науковій статті поняття «Sustainable design», як екологічно усвідомлене проектування, має достатнє теоретичне опрацювання. Його практичне втілення може бути представлено у вигляді двох основних проектних підходів, що оперують вторинним використанням («re-use») як сировини (recycling), так і самого виробу (upcycling) з метою створення нового об'єкта споживання. Можливі напрямки розвитку Sustainable design охоплюють професійні спільноти дизайнерів, об'єднання підприємств і організацій, державні програми, але найбільш актуальним є екологічно-орієнтовані, освітні програми з підготовки кваліфікованих кадрів в галузі дизайну. Ці фахівці не тільки будуть оперувати оптимальними підходами для розробки об'єктів з екологічною цінністю, але і зможуть їх вдосконалити, виявляючи найбільш доцільні проектні рішення. Проектні результати цих фахівців будуть також сприяти формуванню суспільної свідомості в частині "культури поведінки" з побутовими відходами та раціональним використанням ресурсів. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject дизайн uk_UA
dc.subject sustainable design uk_UA
dc.subject художньо-образне рішення uk_UA
dc.subject формоутворення uk_UA
dc.subject recycling uk_UA
dc.subject upcycling uk_UA
dc.title Sustainable design. Проектні підходи і напрямки розвитку uk_UA
dc.title.alternative Sustainable design. Design approaches and directions of development uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account