Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Рекреаційний компонент в явищах масової культури сучасної України (на прикладі культурно-спортивних закладів)

Show simple item record

dc.contributor.author Діденко, Ніна Олександрівна
dc.date.accessioned 2023-05-08T12:58:27Z
dc.date.available 2023-05-08T12:58:27Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation Діденко Н. О. Рекреаційний компонент в явищах масової культури сучасної України (на прикладі культурно-спортивних закладів) : дис.... д-ра філос. ... : 034 "Культурологія". Київ, 2023. 246 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/4851
dc.description The dissertation is devoted to identifying the theoretical foundations and practical ways of implementing the recreational function of mass culture as a phenomenon of the socio-cultural space of the early twenty-first century on the example of cultural and sports institutions functioning in Ukraine as organizationally formalized social institutions of the recreational infrastructure of mass culture, to identify trends in their development as a component of the modern leisure industry. It is proved that mass culture is the dominant cultural form in modern society, a functional analysis of the phenomena of mass culture is carried out, the essence of the leisure industry is clarified, the recreational potential of popular music and dance media culture is revealed, the cultural and sports institution is characterized as a social institution of recreational infrastructure, the recreational component in the training and pedagogical practices of cultural and sports institutions is investigated. Mass culture is characterized as a sign system that has specific characteristics of the communicative field in which it functions, and which is characterized by: anonymity and mass audience; clichéd messages; seriality and multiple copies of texts; public accessibility of texts; hedonistic orientation of communication; commercial nature of the dissemination of cultural texts. Mass culture as the dominant form of contemporary culture is studied, since it covers all spheres of human activity, forming a symbolic superstructure over the constant reality. Its complete dependence on technologies and mass media is noted. Information storage and dissemination networks contain “masscult” content, which leads to interdependence, thanks to which a specific meta-text is created around an individual as a set of media texts containing: clichéd ideas about the world order, simplified (vulgarized) scientific, philosophical and ideological concepts; style (fashion) models in all spheres of everyday life; rules of behaviour aimed at achieving a convenient and comfortable position in society. It is emphasized that mass culture in modern society is dominant due to the widespread use of communication technologies and is based on hedonistic, communicative, compensatory, creative principles that minimize excessive mental stress of the individual under the influence of growing information flows. Its main functions include the following: humanistic, communicative, cognitive, translational, informative, orientation, protective (adaptive) socializing, etc. The compensatory function is characterized in detail as the most striking manifestation of the recreational function aimed at reducing psychological stress. It is noted that the recreational function is inherent in any phenomenon of mass culture. As a branch of professional, specialized provision of specific services, it contains two blocks – the culture of recreation, mental recreation, and rehabilitation; the culture of physical development, maintenance and restoration of health, which constitute the recreational infrastructure of mass culture. The Ukrainian leisure industry’s recreational infrastructure and resource base is only indirectly related to mass culture. However, the entertainment industry is of great importance, as it has become the leading industry of the tertiary sector of the world economy (the first is raw materials, the secondary is manufacturing) at the beginning of the twenty-first century. It includes the music, dance, and fashion industries, whose format of operation characterizes them as media cultures. The recreational potential of the Ukrainian dance and music industries is a unique music and dance trend with no analogues in popular culture regarding a mass appeal. uk_UA
dc.description.abstract Дисертаційне дослідження присвячене виявленню теоретичних засад і практичних шляхів реалізації рекреативної функції масової культури як феномена соціокультурного простору початку ХХІ століття на прикладі функціонування культурно-спортивних закладів в Україні як організаційно оформлених соціальних інститутів рекреаційної інфраструктури масової культури, виявити тенденції їх розвитку як складової сучасної індустрії дозвілля. Доведено, що масова культура є домінуючою культурною формою в сучасному суспільстві, здійснено функціональний аналіз явищ масової культури, розкрито сутність індустрії дозвілля, виявлено рекреаційний потенціал популярної музично-танцювальної медіакультури, охарактеризовано культурно-спортивний заклад як соціальний інститут рекреаційної інфраструктури, досліджено рекреаційний компонент у тренувально-педагогічних практиках культурно-спортивних закладів. Масову культуру охарактеризовано як знакову систему, яка має певні характеристики комунікативного поля, в якому вона функціонує, і якій властиві: анонімність і масовість аудиторії; «клішованість» повідомлень; серійність та багатотиражність текстів; загальнодоступність текстів; гедоністична спрямованість комунікації; комерційний характер поширення культурних текстів. Досліджено масову культуру як домінантну форму сучасної культури, оскільки вона охоплює всі сфери діяльності людини, утворюючи символічну надбудову над константною реальністю. Відзначено повну її залежність від технологій і засобів масової інформації. Мережі збереження й поширення інформації містять «маскультівський» контент, цим зумовлена взаємозалежність, завдяки якій навколо індивіда створюється певний метатекст як сукупність медіатекстів, що містять: клішовані уявлення про світоустрій, спрощені (вульгаризовані) наукові, філософські й ідеологічні концепції; зразки стилю (моди) в усіх сферах повсякденності; правила поведінки, спрямовані на досягнення зручного й комфортного становища в соціумі. Відзначено, що однією із провідних функцій масової культури є рекреативна, пов’язана з фізичною і психологічною реабілітацією людини. Вона становить основу індустрії дозвілля, оскільки є рекреаційним компонентом кожного явища маскультури — аудіовізуальних медіа, креативних послуг, реклами, образотворчого і сценічного мистецтва. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject масова культура uk_UA
dc.subject популярна музично-танцювальна медіа культура uk_UA
dc.subject індустрія дозвілля uk_UA
dc.subject рекреація uk_UA
dc.subject рекреативна хореографія uk_UA
dc.subject індустрія танцю uk_UA
dc.subject масова фізична культура uk_UA
dc.subject танцювальний фітнес uk_UA
dc.subject танцювальний спорт uk_UA
dc.title Рекреаційний компонент в явищах масової культури сучасної України (на прикладі культурно-спортивних закладів) uk_UA
dc.title.alternative Recreational component in the phenomena of mass culture of modern Ukraine (on the example of cultural and sports institutions) uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account