Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Наукова творчість П. Сокальського: класичні ознаки та некласичні прояви

Show simple item record

dc.contributor.author Гнатишин, Оксана Євстафіївна
dc.date.accessioned 2023-09-13T11:46:36Z
dc.date.available 2023-09-13T11:46:36Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation Гнатишин О. Є. Наукова творчість П. Сокальського: класичні ознаки та некласичні прояви // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2023. № 2. С. 143–147. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/5045
dc.description The purpose of the article is to find the "manifestations of scholarship" in the fundamental work of P. Sokalskyi in the context of the then state of development of scientific knowledge as such, the development of Ukrainian musical science. The research methodology is found in the use of special historical (comparative and historical-typological), epistemological, and generalising methods of analysis. The scientific novelty lies in the fact that for the first time in Ukrainian musicology an attempt was made to analyse the individual scientific achievement of the scientist in the context of the characteristic features of the classical and non-classical periods in the development of science in the last quarter of the nineteenth century. It is substantiated that P. Sokalskyi's research embodies the features of the first period and demonstrates signs of the next — non-classical — stage of its development. At the same time, it has a peculiarly national feature — the focus on the search for the national originality of music, the signs of a national musical style. Conclusions. The analysis of the major study proved that its Author, having materialised the state of Ukrainian musicology in the second half of the nineteenth century, went down in its history as one of the founders of the ideals and norms of scientific thinking, scientific approaches, and objective research methods. It also outlined specific promising areas of further research interests. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи — віднайти «прояви науковості» в фундаментальній праці П. Сокальського в контексті тогочасного стану розвитку наукових знань як таких, розбудови української музичної науки. Методологія дослідження виявляється у використанні спеціально-історичного (компаративного та історико-типологічного), гносеологічного та узагальнюючого методів аналізу. Наукова новизна полягає в тому, що вперше в українській музикології здійснено спробу аналізу індивідуального наукового здобутку вченого в контексті характерних рис класичного та некласичного періодів у розвитку науки останньої чверті ХІХ ст. Обґрунтовано, що дослідження П. Сокальського втілює ознаки періоду першого та демонструє прикмети наступного — некласичного — етапу її розвитку. При тому має питомо національну рису — спрямованість на пошук національної своєрідності музики, прикмет національного музичного стилю. Висновки. Аналіз капітального дослідження довів, що його Автор, матеріалізувавши стан української музикології в другій половині ХІХ ст., увійшов у її історію як один із фундаторів ідеалів та норм наукового мислення, наукових підходів і об’єктивних методів дослідження. Він також намітив конкретні перспективні напрями подальших дослідницьких інтересів. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject історія української музикології uk_UA
dc.subject класичний та некласичний періоди uk_UA
dc.subject індивідуальна наукова творчість uk_UA
dc.subject праці П. Сокальського uk_UA
dc.title Наукова творчість П. Сокальського: класичні ознаки та некласичні прояви uk_UA
dc.title.alternative Scientific Creativity of P. Sokalskyi: Classic Features and Non-Classical Manifestations uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account