Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Теоретичне музикознавство на Буковині (на прикладі підручника гармонії С. Воробкевича)

Show simple item record

dc.contributor.author Каплієнко-Ілюк, Юлія Володимирівна
dc.date.accessioned 2023-09-13T11:52:21Z
dc.date.available 2023-09-13T11:52:21Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation Каплієнко-Ілюк Ю. В. Теоретичне музикознавство на Буковині (на прикладі підручника гармонії С. Воробкевича) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2023. № 2. С. 148–153. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/5046
dc.description The purpose of the work is to characterise the state of theoretical musicology in Bukovyna in the late nineteenth and early twentieth centuries on the basis of Sydir Vorobkevych’s work “Musical Harmony”. Research methodology. The article is based on the following research methods: historical, biographical, cultural, and theoretical generalisation. The systematic approach of scientific research helped to analyse the work, which became one of the attempts to adapt the theoretical foundations of musical harmony to the needs of the multinational environment of the Bukovyna region. Scientific novelty is that for the first time, the article thoroughly analyses the music-theoretical work that became the basis for theoretical training of music specialists in Bukovyna, and draws conclusions about the peculiarities of musicology in the region. Conclusions. One of the first theoretical works in Bukovyna to appear during the period of Austro-Hungarian rule in the region was a textbook on harmony by Sydir Vorobkevych. Despite the fact that the vast majority of imported books and works of local artists were written in German, S. Vorobkevych’s “Musical Harmony” was written in Romanian, as the majority of the region’s population was Romanian. The need for such a textbook was extremely relevant among the musicians of Bukovyna and Chernivtsi. S. Vorobkevych created one of the first works of theoretical musicology in Bukovyna, which became the basis of musical education in the region. Sydir Vorobkevych’s work is fully in line with the traditions of the second half of the nineteenth century and confirms the idea that the terminology and methodological explanation of the foundations of music theory, in particular musical harmony, were at the stage of development at that time and underwent changes already in the next century. S. Vorobkevych’s “Musical harmony” is a source of information about the basic postulates of theoretical musicology, related to the principles of harmonic thinking, which, according to the author of the textbook, is an indispensable basis for successful composing. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи – охарактеризувати стан теоретичного музикознавства на Буковині у період кінця XIX – початку XX століття на основі праці Сидора Воробкевича «Музична гармонія». Методологія дослідження. Стаття підготовлена з використанням таких методів дослідження: історичний, біографічний, культурологічний, метод теоретичного узагальнення. Системний підхід наукового дослідження допоміг здійснити аналіз праці, що стала однією зі спроб адаптації теоретичних основ музичної гармонії потребам багатонаціонального середовища буковинського краю. Наукова новизна – в статті вперше ґрунтовно проаналізовано музично-теоретичну працю, що стала основою теоретичної підготовки фахівців з музичного мистецтва на Буковині, здійснено висновки про особливості музикознавства краю. Висновки. Одна з перших теоретичних праць на Буковині, що з’явилася в період Австро-Угорського володарювання в краї, – підручник з гармонії Сидора Воробкевича. Незважаючи на те, що переважна більшість завезених книг та праць місцевих діячів мистецтва, була написана німецькою мовою, «Музична гармонія» С. Воробкевича – румуномовна, адже велику частину населення краю складали румуни. Потреба створення такого підручника була надзвичайно актуальною серед музикантів Буковини та Чернівців. С. Воробкевич створив одну з перших праць теоретичного музикознавства на Буковині, що стала основою музичної освіти краю. Праця Сидора Воробкевича повністю відповідає традиціям другої половини XIX століття та підтверджує думку про те, що термінологія, методичне пояснення основ теорії музики, зокрема музичної гармонії, на той момент знаходилися на стадії розвитку, та зазнали змін вже у наступному столітті. «Музична гармонія» С. Воробкевича – джерело інформації про основні постулати теоретичного музикознавства, пов’язані з принципами гармонічного мислення, що, на думку автора підручника, є обов’язковим підґрунтям успішної композиторської діяльності. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject музична гармонія uk_UA
dc.subject мистецтво Буковини uk_UA
dc.subject музикознавство uk_UA
dc.subject музична освіта Буковини uk_UA
dc.subject теорія музики uk_UA
dc.title Теоретичне музикознавство на Буковині (на прикладі підручника гармонії С. Воробкевича) uk_UA
dc.title.alternative Theoretical Musicology in Bukovyna (on the Example of S. Vorobkevych’s Harmony Textbook) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account