Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Ягеллонська традиція в Польщі та її проєкція в структурі Познанського університету (1922–2023 роки)

Show simple item record

dc.contributor.author Гиса, Оксана Андріївна
dc.date.accessioned 2023-09-13T12:55:42Z
dc.date.available 2023-09-13T12:55:42Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation Гиса О. А. Ягеллонська традиція в Польщі та її проєкція в структурі Познанського університету (1922–2023 роки) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2023. № 2. С. 176–180. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/5050
dc.description The purpose of the article is to analyse the activities of the Department of Musicology of the University of Poznań in the line of the Jagiellonian tradition of Poland in the original refraction of the foundations of European academic musical education from its foundation (1922) to the beginning of the twenty-first century. The research methodology consists in the application of the biographical method (studying the life path of famous representatives of the Poznań school of musicology); the source study method (studying scientific works on the above-mentioned issues); and the musicological and analytical method to study a separate stylistic typology and historiographical achievements. The scientific novelty of the work lies in the identification of the cultural phenomenon of Jagiellonianism in connection with the peculiarities of the foundation and functioning of the Department of Musicology at the University of Poznań. Conclusions. The study helped to trace the path of formation of musicology as a science and academic discipline in Poznań in the line with the Jagiellonian tradition of Poland in the original refraction of the foundations of European academic musical education from its foundation (1922) to the beginning of the twenty-first century. The Department of Musicology headed by L. Kamienski was the only academic unit in Poland where research in the field of ethnomusicology was conducted. This department was the first in the country to launch musicological activities aimed to systematise the collection and process Polish folk music based on live material. A regional phonographic archive was founded at the department. The activities of L. Kamienski and A. Cybinski led to the emergence of a galaxy of Polish musicologists and music historians who were brought up on the principles of the educational and scientific methodology of European academic education. This was a generation of musicologists who received a thorough professional education of the European standard in their homeland. uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи – проаналізувати діяльність кафедри музикології Позанського університету у руслі ягеллонської традиціїПольщі в оригінальному переломленні засад європейської музичної академічної освіти від часу її заснування (1922 р.) до початку ХХІ ст. Методологія дослідження полягає в застосуванні біографічного методу (вивчення життєвого шляху відомих представників познанської музикологічної школи); джерелознавчого (опрацювання наукових праць із зазначеної проблематики); музикознавчо-аналітичного методу — для вивчення окремої стильової типології та історіографічних надбань. Наукова новизна роботи полягає у виокремлені культурного феномену ягеллонства у зв’язку з особливостями заснування і функціонування музикологічної кафедри у Познанському університеті. Висновки. Дослідження дало змогу простежити шлях становлення музикології як науки та навчальної дисципліни у Познані у руслі ягеллонської традиції Польщі в оригінальному переломленні засад європейської музичної академічної освіти від часу її заснування (1922 р.) до початку ХХІ ст. Очолювана Л. Камєнським кафедра музикознавства була єдиним науковим підрозділом у Польщі, де велися дослідження в галузі етномузикології. Ця кафедра першою в країні розгорнула музикознавчу діяльність щодо систематизації збору та обробки польської народної музики на основі живого матеріалу. При кафедрі було засновано регіональний фонографічний архів. Діяльність Л. Камєнського та А. Хибінського зумовила появу плеяди польських музикологів та істориків музики, які були виховані на засадах навчально-науковоїметодології європейської академічної освіти. Це було покоління музикознавців, які отримали ґрунтовну фахову освіту європейського зразка у себе на батьківщині. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject ягеллонська культурна традиція uk_UA
dc.subject Інститут музикологіїУніверситету імені Адама Міцкевича в Познані uk_UA
dc.subject музикологічна освіта uk_UA
dc.subject традиції Польщі uk_UA
dc.title Ягеллонська традиція в Польщі та її проєкція в структурі Познанського університету (1922–2023 роки) uk_UA
dc.title.alternative Jagellonian Tradition in Poland and Its Projection in the Structure of the University of Poznan (1922-2023). uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account