Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Поняття комунікації у світовій та вітчизняній науці

Show simple item record

dc.contributor.author Романюк, Леся Богданівна
dc.date.accessioned 2023-09-13T13:33:32Z
dc.date.available 2023-09-13T13:33:32Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation Романюк Л. Б. Поняття комунікації у світовій та вітчизняній науці // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2023. № 2. С. 193–197. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/5053
dc.description The purpose of the work is to establish the historical context of the formation of the concept of communication as a scientific discipline, to analyse modern theoretical approaches to the study of communication, to study the relationship between culture and communication in terms of moral and ethical norms. The research methodology is based on the use of methods of collecting and analysing information from available open sources, in particular, from reports of all Ukrainian sociological surveys and studies of intercultural experience in the world. The conceptual methodological basis of the research is a systematic analysis of communication as an integral part of human life and culture, which is constantly evolving under the influence of changes in the modern world. The scientific novelty lies in the study of modern trends in the development of communication processes and the formation of new forms of intercultural communication. In addition, the study reveals the impact of modern technologies on communication processes and their interaction with cultural, social, and political aspects of society. This study is particularly important for the field of musical culture, as it shows the role of intercultural communication in the development of this field. Conclusions. The study found that communication as a process of information transfer is an integral part of the concept of culture. Interaction between cultural groups in the modern world depends on communication, which makes it possible to reduce the distance between cultures and increase understanding between them. Intercultural communication helps Ukrainian culture to preserve its uniqueness, as well as to develop and interact with other cultures to gain new knowledge and views, new experience, in particular in the field of music. Research in the field of intercultural communication is important for the development of social sciences, as it allows for a better understanding of the cultural and social processes that occur in different cultural communities uk_UA
dc.description.abstract Мета роботи – встановлення історичного контексту формування поняття комунікації як наукової дисципліни, аналіз сучасних теоретичних підходів до вивчення комунікації, дослідження взаємозв’язку між культурою та комунікацією з погляду морально-етичних норм. Методологія дослідження базується на використанні методів збору та аналізу інформації з доступних відкритих джерел, зокрема зі звітів всеукраїнських соціологічних опитувань та досліджень міжкультурного досвіду у світі. Концептуальною методологічною базою наукового дослідження є системний аналіз комунікації як невід’ємної складової людського життя та культури, що постійно розвивається під впливом змін сучасного світу. Наукова новизна полягає у дослідженні сучасних тенденцій розвитку комунікаційних процесів та формування нових форм міжкультурної комунікації. Крім того, дослідження розкриває вплив сучасних технологій на комунікаційні процеси та їхню взаємодію з культурними, соціальними та політичними аспектами життя суспільства. Особливо важливим це дослідження є для галузі музичної культури, оскільки воно показує роль міжкультурної комунікації у розвитку цієї сфери. Висновки. У ході дослідження було визначено, що комунікація як процес передавання інформації є невід’ємним складником такого поняття, як культура. Взаємодія між культурними групами в сучасному світі залежить від комунікації, що дає змогу зменшити відстань між культурами та збільшити розуміння між ними. Міжкультурна комунікація сприяє збереженню українською культурою своєї унікальності, а також розвитку і взаємодії з іншими культурами для отримання нових знань і поглядів, нового досвіду, зокрема в галузі музичного мистецтва. Наукові дослідження в галузі міжкультурної комунікації є важливими для розвитку соціальних наук, оскільки вони дають змогу краще розуміти культурні та соціальні процеси, які відбуваються в різних культурних спільнотах uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject українська культура uk_UA
dc.subject музичне мистецтво uk_UA
dc.subject міжкультурна комунікація uk_UA
dc.subject поліетнічність uk_UA
dc.subject світова наука uk_UA
dc.title Поняття комунікації у світовій та вітчизняній науці uk_UA
dc.title.alternative Concept of Communication in World and National Science uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account