Show simple item record

dc.contributor.author Бейник, Євгенія Вадимівна
dc.date.accessioned 2023-09-13T13:40:11Z
dc.date.available 2023-09-13T13:40:11Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation Бейник Є. В. Духовні парафрази у творчості Ференца Ліста // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2023. № 2. С. 198–202. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/5054
dc.description The purpose of the study is to study the spiritual paraphrases of Ferenc Liszt in order to identify Christian worldview motifs in the compositions of this type. The research methodology is based on historical, analytical, comparative methods, cultural interdisciplinary approach, hermeneutic approach, which follows from the intonational vision of the nature of music based on the works of B. Asafiev’s followers in Ukraine – D. Androsova, O. Markova, O. Roshchenko, O. Sokol, and other leading scholars. Scientific novelty. For the first time in Ukraine, Liszt’s compositional landmarks are highlighted with an emphasis on a religiously and morally significant number borrowed from the material of the model on which the paraphrase is written. A classification of spiritual paraphrases by the type of thematic borrowings – from operatic representations of spiritual chants or through references to liturgical music as such – is introduced for the first time. Сonclusions. Among the vast heritage of the composer’s spiritual music, a special niche is occupied by spiritual piano paraphrases. Conventionally, the spiritual paraphrases created by the composer can be divided into paraphrases on opera themes based on models of spiritual music and paraphrases on directly spiritual works. Paraphrases on church music as such are unique in that here music intended directly for service in a church moves into the instrumental secular sphere. The metaphor of the spiritual-secular is derived from this, which gives special significance to Ferenc Liszt’s work, especially in his later years. However, the paraphrases based on Verdi’s workswhich model church sounds, are also significant, and their introduction into the piano composition is despite the emphasis on the popular non-church images. uk_UA
dc.description.abstract Мета дослідження. Дослідити духовні парафрази Ференца Ліста на предмет виявлення християнських світоглядних мотивів у композиціях названого типу. Методологія дослідження полягає у використанні історико-логічного, аналітичного, компаративного методів, культурологічного міждисциплінарного підходу, герменевтичного, що випливає із інтонаційного бачення природи музики за роботами послідовників Б. Асаф’єва в Україні – Д. Андросової, О. Маркової, О. Рощенко, О. Сокола та інших провідних науковців. Наукова новизна. Вперше в Україні виділені композиційні орієнтири Ліста з упором на релігійно-морально значущий номер, запозичений з матеріалу моделі, по якій написаний парафраз, вперше уведена класифікація духовних парафраз за типом тематичних запозицень – з оперних подань духовних наспівів чи через звертання до літургічної музики як такої. Висновки. Серед величезної спадщини духовної музики композитора, особливу нішу займають духовні фортепіанні парафрази. Умовно духовні парафрази, створені композитором, можна поділити на парафрази на оперні теми за моделями духовної музики та парафрази на безпосередньо духовні твори. Парафрази на церковну музику як таку є унікальними тим, що тут музика, призначена безпосередньо для служби в храмі, переходить в інструментальну світську сферу. Звідси випливає метафора духовне-світське, що надає спеціальної значущості творчості Ференца Ліста, особливо у пізні роки. Однак суттєві також парафрази, написані за творами Верді, в яких моделюються церковні звучання, введення яких у фортепіанну композицію йде попри акцентування популярних у слухачів сюжетно-позацерковних образів uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject духовна музика uk_UA
dc.subject парафраз uk_UA
dc.subject музичний жанр uk_UA
dc.subject стиль в музиці uk_UA
dc.subject моделювання церковності у світському мистецтві uk_UA
dc.title Духовні парафрази у творчості Ференца Ліста uk_UA
dc.title.alternative Spiritual Paraphrases in the Works of Ferenc Liszt uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account