Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Роль бібліотеки як соціального інституту в розвитку інформаційної безпеки

Show simple item record

dc.contributor.author Ржеуський, Антоній Валентинович
dc.contributor.author Кунанець, Наталія Едуардівна
dc.date.accessioned 2023-11-20T12:44:58Z
dc.date.available 2023-11-20T12:44:58Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation Ржеуський А. В., Кунанець Н. Е. Роль бібліотеки як со- ціального інституту в розвитку інформаційної безпеки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2023. № 3. С. 5–12. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/5145
dc.description The purpose of the article is to determine the functions of the libraries of Ukraine in the direction of the formation of information security of the state. The research methodology consists in the application of general scientific and special research methods: analysis, synthesis, generalisation, systematisation of materials, induction, and deduction. Scientific novelty. The views on the content of the concept of "information security" of foreign and domestic specialists were analysed. It was determined that "fakes" are only one of the types of information threats. The types of information threats have been established and the role and functions of library specialists have been determined in accordance with each of them in terms of preventing the occurrence and spread of inaccurate information. The main aspects regarding the formation of information security strategies by libraries of higher education institutions of Ukraine are considered. Conclusions. Information security is an important component of library activity. The entire set of measures is important for ensuring the security of information in the library and increasing users' trust in the library as a reliable source of information. To do this, the following practices should be used: protection of the network and library databases (containing not only metadata, but also full-text documents) from unauthorised access: installation of firewalls, anti-virus software, regular software and operating system updates; protection of confidential information: encryption of data, control of access to information, regular updating of passwords and verification of the security of third-party services; data backup: providing regular data backup to restore information in case of data loss or damage; employee training: training employees in the rules of information security, setting out the security policy, organising trainings and seminars. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті полягає у визначенні функцій бібліотек України в напрямі формування інформаційної безпеки держави. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації матеріалів, індукції та дедукції. Наукова новизна. Проаналізовано погляди на зміст поняття «інформаційна безпека» закордонних та вітчизняних фахівців. Визначено, що фейки є лише одним із різновидів інформаційних загроз. Встановлено види інформаційних загроз та визначено роль і функції бібліотечних фахівців відповідно до кожного з них щодо запобігання спричинення, а також поширення недостовірної інформації. Розглянуто основні аспекти формування бібліотеками закладів вищої освіти України стратегії інформаційної безпеки. Висновки. Інформаційна безпека є необхідною складовою діяльності бібліотек. Увесь комплекс заходів є важливим для гарантування безпеки інформації в бібліотеці та підвищення довіри користувачів до бібліотеки як до надійного джерела інформації. Для цього слід використовувати такі практики: захист мережі та баз даних бібліотеки (що містять не тільки метадані, а й повнотекстові документи) від несанкціонованого доступу: встановлення брандмауерів, антивірусного програмного забезпечення, регулярне оновлення програмного забезпечення та операційних систем; захист конфіденційної інформації: шифрування даних, контроль доступу до інформації, регулярне оновлення паролів та перевірка безпеки сторонніх сервісів; резервне копіювання даних: забезпечення регулярного резервного копіювання даних для відновлення інформації в разі втрати або пошкодження даних; підготовку співробітників: навчання співробітників правилам інформаційної безпеки, викладення політики безпеки, організація тренінгів та семінарів. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject бібліотека uk_UA
dc.subject інформаційна діяльність uk_UA
dc.subject інформаційні загрози uk_UA
dc.subject фейки uk_UA
dc.subject недостовірна інформація uk_UA
dc.subject соціальні мережі uk_UA
dc.subject месенджери uk_UA
dc.title Роль бібліотеки як соціального інституту в розвитку інформаційної безпеки uk_UA
dc.title.alternative The Role of Library as a Social Institution in the Development of Information Security uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account