Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

ВИДІННЯ РАДОСТІ У «ФАУСТ-СИМФОНІЇ» Ф. ЛІСТА ЯК ВТІЛЕННЯ ЕПОХАЛЬНОГО СИМВОЛУ РОМАНТИЗМ

Show simple item record

dc.contributor.author Татарнікова, Анжеліка Анатоліївна
dc.date.accessioned 2020-05-12T11:13:37Z
dc.date.available 2020-05-12T11:13:37Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Татарнікова А. А. Видіння радості у "Фауст-симфонії" Ф. Ліста як втілення епохального символу романтизму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 4. С. 148-152. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/xmlui/handle/123456789/699
dc.description Вперше у культурологічних і мистецтвознавчих дослідженнях виділене кантіанство Л. Бетховена як змістовна ідея Преображення світу мистецтвотворенням в його романтичній символізації, в якій очевидним є зменшення соціального обґрунтування ідеального початку і наростання риторичної умовності втілення, спрямованого до мрії-Марення символістів – на матеріалі бетховеніанства М. Глинки, Р. Вагнера, Г. Малера і спеціально виразності «Фауст-симфонії» Ф. Ліста. Остання подає Видіння жіночого початку світу як Радість-Втіху у вирії маскулінного дисгармонічного буття For the first time in culturology and sciences about arts is chosen idea of I. Kant by L. Beethoven as profound idea of the Transfiguration of the world by means creation of art in his romantic symbolization, in which obvious is a decrease social grounding of ideal beginning and growth to rhetorical conventionality of the entailment, directed to daydream-Dream of symbolists – on material of honoring of L. Beethoven to M. Glinka, R.Vagner, G. Mahler and specially expressiveness of «Faust-Symphonies» of F. Liszt. The last gives the Vision feminine begin world as JoyConsolation in the curl of masculine disharmonious being uk_UA
dc.description.abstract Мета дослідження – виявлення «видіння Радості» у романтичному ідеалотворенні як історичній трансформації концепції мистецтва І. Канта – Л. Бетховена від проторомантизму штюрмерів до романтичної Мрії, поданої у ряді композицій різних авторів і спеціально у «Фауст-симфонії» Ф.Ліста. Методологічною основою роботи є герменевтичний метод аналізу артефактів і мислення у цілому, представлений у працях О. Лосєва, Б. Асаф’єва, Б. Яворського та інших авторів, у тому числі у культурологізованому музикознавстві книг О. Маркової, О. Муравської та їх вихованців. The purpose of the article is a discovery «visions to Joys» in romantic creation of ideals as history transformation to concepts art to I. Kant – L. Beethoven from protоromanticism Stürmers to romantic to Daydream, presented in a row of the compositions of the different authors and in «Faust-Symphonies» F. Liszt especially. The methodology of the work is the hermeneutic method of the analysis artifact and thinkings as a whole, as this is presented in the work of A. Losev, B. Asafiev, B. Yavorskij uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject епохальний символ uk_UA
dc.subject символ uk_UA
dc.subject Фауст-симфонія uk_UA
dc.subject Ференц Ліст uk_UA
dc.subject романтизм uk_UA
dc.title ВИДІННЯ РАДОСТІ У «ФАУСТ-СИМФОНІЇ» Ф. ЛІСТА ЯК ВТІЛЕННЯ ЕПОХАЛЬНОГО СИМВОЛУ РОМАНТИЗМ uk_UA
dc.title.alternative Vision to joys in «Faust-symphonies» of F. Lizst as incarnation of epochal symbol of the Romanticism uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account