Electronic National Academy of Ukraine on Culture And Arts Management Staff Institutional Repository

Творчість диригента Дмитра Котка в дзеркалі польської преси (1922–1926 рр.)

Show simple item record

dc.contributor.author Кметюк Тарас Васильович
dc.date.accessioned 2023-09-13T13:14:31Z
dc.date.available 2023-09-13T13:14:31Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation Кметюк Т. В. Творчість диригента Дмитра Котка в дзеркалі польської преси (1922–1926 рр.) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2023. № 2. С. 181–186. uk_UA
dc.identifier.uri http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/5051
dc.description The purpose of the article is to highlight the concert and performance activities of the Ukrainian Naddniprianskyi Choir leaded by conductor Dmytro Kotko based on the materials of the Polish periodicals of 1922–1926. The research methodology consists in the use of methods of analysis and synthesis, systematization of facts, and generalisation of the materials studied. The methodological basis of the work is based on the historical and chronological, source, logical and generalising method to analyse periodical sources, study the work of the Naddnipryanskyi Choir, and identify the impact of its artistic activity on the development of musical life. The scientific novelty of the article is the introduction of new archival documents, a significant database of periodicals of that time, and publications of music criticism for a detailed comprehensive analysis of the choir’s creativity. Conclusions. The scientific article hightlights one of the periods of Dmytro Kotko's artistic activity – the management of the Ukrainian Naddnipryanskyi Choir. The analysis of his work is based on materials from Polish periodicals. Polish press has created a kind of chronicle of the musical life of this ensemble, describing artistry, exemplary stage discipline, professional vocal skills, successful selection of repertoire, original interpretations of choral works, and artistic perfection of performance. A large number of reviews, including those of well-known Polish musicologists, attest to the popularity of the creative institution and its director, Dmytro Kotko. Despite certain contradictions, biased assessments, or contradictory conclusions, the importance of these reviews in periodicals lies, firstly, in the fact that they created a kind of chronicle of the musical life of the Ukrainian Naddnipryanskyi Choir, and secondly, they stimulated the development of historical and theoretical musicology, laid the foundations of musical culture, and preserved valuable documentary facts for posterity. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті – висвітлити концертно-виконавську діяльність Українського Наддніпрянського хору під керівництвом диригента Дмитра Котка за матеріалами польської преси 1922–1926 рр. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів аналізу та синтезу, систематизації фактів, узагальненні опрацьованого матеріалу. У методологічну основу роботи покладено історико-хронологічний, джерелознавчий, логіко-узагальнюючий метод для аналізу періодичних джерел, вивчення творчості Наддніпрянського хору, виявлення впливу його мистецької діяльності на розвиток музичного життя. Новизною є уведення до наукового обігу нових архівних документів, значної бази тогочасної періодики, публікацій музичної критики для детального комплексного аналізу творчості хорового колективу. Висновки. Висвітлено один з періодів мистецької діяльності Дмитра Котка – керівництва Українським Наддніпрянським хором. Аналіз творчості побудовано на матеріалах періодики Польщі. Польська критика створила своєрідний літопис музичного життя цього колективу, описуючи артистизм, зразкову сценічну дисципліну, професійні вокальні дані, вдалий підбір репертуару, оригінальні інтерпретації хорових творів, художню довершеність виконання. Велика кількість рецензій, в тому числі й відомих фахових польських музикознавців, засвідчує популярність творчої інституції та її керівника Дмитра Котка. Незважаючи на певні протиріччя, тенденційність оцінок чи суперечливість висновків, важливість цих рецензій у періодичних виданнях, по-перше, у тому, що вони створювали своєрідний літопис музичного життя Українського Наддніпрянського хору, а по-друге, стимулювали розвиток історичного й теоретичного музикознавства, закладали основи музичної культури, зберігали для нащадків цінні документальні факти. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject Дмитро Котко uk_UA
dc.subject Український Наддніпрянський хор uk_UA
dc.subject виконавство uk_UA
dc.subject концертна діяльність uk_UA
dc.subject диригентська техніка uk_UA
dc.subject репертуар uk_UA
dc.subject національне мистецтво uk_UA
dc.title Творчість диригента Дмитра Котка в дзеркалі польської преси (1922–1926 рр.) uk_UA
dc.title.alternative Conductor Dmytro Kotko’s Creative Work in the Mirror of Polish Press (1922– 1926) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account